НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ – 1. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
Статус дисципліни Нормативна
Форма навчання очна(денна)/ заочна
Рік підготовки, семестр 1 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни 90 годин (денна: 10 годин – лекції, 18годин – практика, 34 годин – СРС; заочна: 4 години – лекції, 4 години лаб. практикуму, 20 години СРС; )
Семестровий контроль/ контрольні заходи Залік
Розклад занять http://rozklad.kpi.ua
Мова викладання Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів

Лектор: ст. викладач Польшакова Ольга Михайлівна.

polshakova.om@gmail.com

моб. +38(093)149-91-92

Практичні заняття: Польшакова Ольга Михайлівна.

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua

Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Опис дисципліни. Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації. Основи наукових досліджень» ознайомлює студентів із засобами проведення наукових досліджень, методологією написання науково-дослідницької роботи, а також забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань щодо генерування наукових ідей, володіння методичним інструментарієм наукового дослідження, організаційного й інформаційного забезпечення наукових досліджень, висвітлення та презентації наукових досліджень. Оволодіння прийомами і способами систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації результатів наукових досліджень є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Предмет навчальної дисципліни: Предметом дисципліни “Наукова робота за темою магістерської дисертації. Основи наукових досліджень” є система загальних принципів і підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що пов'язані з науковою та практичною професійною діяльністю в сфері інформаційних технологій.

Міждисциплінарні зв’язки. Базові знання з дисциплін: математичний аналіз, теорія ймовірностей і математична статистика, фізика, програмування, філософія та загально-технічні дисципліни, в межах освітньої програми.

Мета навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни “Наукова робота за темою магістерської дисертації. Основи наукових досліджень ” є ознайомлення студентів з сучасними науково - дослідницькими концепціями, з основами наукового пізнання та з методикою наукових досліджень; формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження; вдосконалення вмінь у пошуку, доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, завдань і висновків дослідження.

Основні завдання навчальної дисципліни

Основними завданнями дисципліни “Наукова робота за темою магістерської дисертації. Основи наукових досліджень” є: вивчення теорії наукових досліджень; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо дослідницького процесу; формування професійних здібностей, спрямованих на вирішення наукових проблем.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • цілі та завдання наукових досліджень;

 • методику проведення наукових досліджень;

 • значення підготовки для професійної діяльності вченого;

 • характеристики основних методів наукового пізнання;

 • наукову термінологію й вміти її вірно використовувати;

 • особливості проектування та організації експериментів;

 • класифікацію та особливості застосування економіко-статистичних методів обробки результатів дослідження;

вміти:

 • працювати з дисциплінарним масивом публікацій;

 • вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації;

 • планувати та організовувати наукові дослідження;

 • працювати з джерелами інформації;

 • застосовувати економіко-статистичні методи в НДР;

 • провадити аналіз теоретико-експериментальних даних;

 • формулювати висновки та пропозиції

 • правила оформлення результатів НДР;

Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня

сформованості вміння

Зміст критерію рівня сформованості вміння

1. Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

2. Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій

З. Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі

навчання за відповідною освітньою програмою)

 1. Пререквізити: мати теоретичну базу з математичного аналізу,

  теорії ймовірностей і математичної статистики, фізики, програмування, філософії та загально-технічних дисциплін, в межах освітньої програми.

 2. Постреквізити: після проходження дисципліни студенти можуть бути

  включені до процесу підготовки і проведення науково-дослідницької практики а також планування та впровадження магістерських досліджень ( у дисертації).

 3. Зміст навчальної дисципліни

Тематичний план навчальної дисципліни

Номер теми

Назва теми

1.

Поняття про дисципліну «Наукова робота за темою магістерської

дисертації. Основи наукових досліджень». Поняття про науку.

2.

Вибір та обґрунтування теми наукового дослідження. Основні стадії наукового дослідження.

3.

Методи наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

4.

Звіт про науково – дослідну роботу. Завершальна стадія науково-дослідної роботи.

5.

Основні вимоги до оформлення звітів з науково – дослідної роботи.

Теми практичних (семінарських) занять

Тема 1. Методологія наукових досліджень. Загальні поняття та визначення

Тема 2. Методи теоретичних та емпіричних досліджень.

Тема 3. Вибір наукового напрямку для дослідження та формулювання висновків та пропозицій.

Тема 4. Загальні вимого і правила оформлення науково – дослідної роботи.

Тема 5. Робота над статтями та доповідями.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

Конспект лекцій - https://campus.kpi.ua/student/index.php?mode=mob&show&irid=201825

Методичні рекомендації

 https://campus.kpi.ua/student/index.php?mode=mob&show&irid=201832 (как компьютерный

практикум) и https://campus.kpi.ua/student/index.php?mode=mob&show&irid=201833 (как

лабораторные работы)

Презентації - https://campus.kpi.ua/student/index.php?mode=mob&show&irid=201835

Теми рефератів - https://campus.kpi.ua/student/index.php?mode=mob&show&irid=201834

Допоміжна література

 1. Афанасьєв А. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / А.О. Афанасьєв, Є. В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с.

 2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.

 3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підручник. – К.: Вища школа, 1997.

 4. Бойко М.М., Чучка І.М., Жуков С.А. Основи наукових досліджень: опорний конспект лекцій. Мукачево: РВВ МДУ, 2007. – 68 с.

 5. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник / Вітлінський В.В. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 6. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

 7. Ґордон Драйден Революція в навчанні / Ґордон Драйден, Джаннетт Вос. / Перекл. з англ. М. Олійник. – Львів: Літопис, 2005. – 542 с.

 8. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х.

 9. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 120 с.

 10. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посібн.; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2010. – 280 с.

 11. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 212 с.

 12. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 127 с.

 13. Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посібн. / О.В. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с.

 14. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч.- метод. посібн. / Н. М. Краус ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, каф. екон. теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна, 2012. – 180 с.

 15. Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій / Кустовська О.В. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.

 16. Лисенко В.П., Рідей Н.М., Зазимко О.В. Організація навчально-виховного процесу в університетах дослідницького типу//Монографія// за заг. ред. акад. Д.О.Мельничука, Видавничий центр НУБіП України, 2012. – 612 с.

 17. Макілвейн А. УДК – останні розробки та плани на майбутнє / Макілвейн А. // Бібліотеки та асоц. в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва. – 1998. – т.2. – С. 454-459.

 18. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний . – Львів : Світ, 2001. – 416 с.

 19. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник / П’ятницька-Позднякова І.С. – К.: 2003. – 116 с.

 20. Рідей Н.М., Зазимко О.В., Кліх Л.В., Кіщак Т.С. Путівник у прикладну наукометрію // навчальний посібник // (Гриф МОНУ України, лист № 1/11- 634 від 20.01.14), Херсон, вид-во Олді плюс, 2014. – 190с.

 21. Чупріна Н. В. Методологія сучасних наукових досліджень [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Чупріна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : КНУТД, 2009. – 246 с.

 22. Юринець В.Є. Роль комп’ютерного забезпечення у формуванні фахівців з економіки / Юринець В.Є. // Національні інтереси. – Львів, 2004, серія – регіональна безпека держави, вип.11. – С.97-100.

 23. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібн. / В.Є. Юринець: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ, 2011. – 179 с.

Навчальний контент

 1. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні заняття (денна форма навчання)

№ з/п Назва теми лекції та перелік основних питань
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)
1

Лекція 1. Поняття про дисципліну «Наукова робота за темою магістерської

дисертації. Основи наукових досліджень». Поняття про науку.

Роль науки у суспільстві. Поняття про науково-технічний потенціал.

Класифікація наук. Поняття про систему знань.

Базова література (конспект лекцій). Л. (1, 2).

Завдання на СРС. Робота з конспектом лекцій. Робота з навчальною

літературою. Виконання індивідуальних завдань. Підготовка до написання

наукової статті.

2

Лекція 2. Вибір та обґрунтування теми наукового дослідження. Основні стадії

наукового дослідження.

Категорійний апарат наукового дослідження. Вибір теми наукового

дослідження. Основні стадії наукового дослідження. Поняття про методику

наукового дослідження.

Базова література (конспект лекцій). Л. (3. 4).

Завдання для СРС Робота з конспектом лекцій. Робота з навчальною

літературою. Виконання індивідуальних завдань. Визначення напряму

науково- дослідної роботи. Вибір теми наукової статті.

3

Лекція 3. Методи наукового дослідження. Інформаційне забезпечення

наукових досліджень.

Характеристика інформаційного забезпечення наукових досліджень. Поняття

Про первинну і вторинну інформацію. Принцип збору інформаційного

матеріалу.

Базова література (конспект лекцій). Л. (5, 6).

Завдання для СРС. Робота з конспектом лекцій. Робота з навчальною

літературою. Виконання індивідуальних завдань. Написання наукової статті.

4

Лекція 4. Звіт про науково – дослідну роботу. Завершальна стадія науково-

дослідної роботи

Види звітів про науково-дослідну роботу. Звіт про науково-дослідну роботу

студентів. Типова структура головної частини звіту. Характеристики

завершальної стадії науково-дослідної роботи. Завершальна стадія науково-

дослідної роботи.

Базова література (конспект лекцій). Л. (7, 8).

Завдання для СРС. Робота з конспектом лекцій. Робота з навчальною

літературою. Виконання індивідуальних завдань. Підготовка статті до друку.

(підготовка макету статті).

5

Лекція 5. Основні вимоги до оформлення звітів з науково – дослідної роботи.

Базова література (конспект лекцій). Л. (9).

Завдання для СРС. Робота з конспектом лекцій. Робота з навчальною

літературою. Виконання індивідуальних завдань. Друк статті. Підготовка до

заліку.

6 Залікова робота

Лекційні заняття (заочна форма навчання)

№ з/п Назва теми лекції та перелік основних питань
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)
1

Лекція 1. Поняття про дисципліну «Наукова робота за темою магістерської

дисертації. Основи наукових досліджень». Поняття про науку. Вибір та

обґрунтування теми наукового дослідження. Основні стадії наукового

дослідження. Методи наукового дослідження.

Базова література (конспект лекцій). Л (1-5).

Завдання на СРС. Робота з конспектом лекцій. Робота з навчальною

літературою. Підготовка до виконання індивідуальних контрольних завдань.

2

Лекція 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. . Звіт про науково

– дослідну роботу. Завершальна стадія науково-дослідної роботи.

Базова література (конспект лекцій). Л (6-9).

Завдання для СРС. Робота з конспектом лекцій. Робота з навчальною

літературою. Робота з індивідуальними контрольними завданнями.

Практичні заняття (денна форма навчання)

№ заняття

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.

Контрольні роботи (заліки по модую)

Кількість годин

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1

1.

Тема семінару № 1. Методологія наукових досліджень. Загальні поняття та визначення (реферат).

4

2.

Тема семінару № 2. Методи теоретичних та емпіричних досліджень

4

3.

Контрольна робота по 1 – 2 темам лекцій, та темам двох семінарів (№1, 2)

2

4.

Тема семінару № 3. Вибір наукового напрямку для дослідження та формулювання висновків та пропозицій.

4

5.

Тема семінару 4. Загальні вимого і правила оформлення науково – дослідної роботи.

2

6.

Контрольна робота по 3-5 темам лекцій та темам семінарів (№ 3, 4)

2

Разом практичних, семінарських занять

14

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ)

4

Разом годин

18

Лаб. практикум (заочна форма навчання)

№ з/п Назва заняття Кількість ауд. годин
1 Робота над статтями та доповідями 2
2 Порядок написання наукової статті 2

Самостійна робота студента

Денна форма навчання:

№ з/п Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість годин СРС
1 Методологія наукових досліджень. Загальні поняття та визначення. (реферат). 3
2 Методи теоретичних та емпіричних досліджень (реферат). 3
3 Загальні вимого і правила оформлення науково – дослідної роботи (реферат). 3
4 Вибір наукового напрямку для дослідження та формулювання висновків та пропозицій (реферат). 3
5 Підготовка до першої частини модульної контрольної роботи 2
6 Підготовка до другої частини модульної контрольної роботи 2
7 Робота з конспектом лекцій. Робота з навчальною літературою. Підготовка до написання наукової статті. 2
8

Робота з конспектом лекцій. Робота з навчальною літературою.

Визначення напряму науково-дослідної роботи. Вибір теми наукової статті.

2
9 Робота з навчальною літературою. Написання наукової статті. 8
10 Підготовка статті до друку ( підготовка макету статті) 2
11 Підготовка до заліку. 4

Заочна форма навчання:

№ з/п Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість годин СРС
1

Поняття про дисципліну «Наукова робота за темою магістерської

дисертації. Основи наукових досліджень». Поняття про науку.

2
2 Вибір та обґрунтування теми наукового дослідження. Основні стадії наукового дослідження. Методи наукового дослідження. 2
3 Інформаційне забезпечення наукових досліджень. . Звіт про науково – дослідну роботу. Завершальна стадія науково-дослідної роботи. 2
4 Методологія наукових досліджень. Загальні поняття та визначення. 2
5 Методи теоретичних та емпіричних досліджень. 2
6 Загальні вимого і правила оформлення науково – дослідної роботи. 2
7 Вибір наукового напрямку для дослідження та формулювання висновків та пропозицій. 2
8 Порядок написання наукової статті. 2
9 Підготовка до заліку 4

Графік консультацій

№ з/п

Назва розділу, теми, зміст консультації

Кількість годин

1.

Консультація щодо організації та виконання самостійної (індивідуальної) роботи, підготовки до самостійних занять, опрацювання рекомендованої літератури.

2

2.

Консультація за темами 1, 2, 3

2

4.

Консультація за темами 4, 5

2

Разом годин

6

Політика та контроль

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Система вимог, які ставляться перед студентом:

 • відвідування лекційних та лабораторних занять є обов’язковою складовою вивчення матеріалу;

 • на лекції викладач користується власним презентаційним матеріалом; використовує гугл-диск для викладання матеріалу поточної лекції, додаткової інформації, завдань до лабораторних робіт та інше;

 • питання на лекції задаються у відведений для цього час;

 • звіти з лабораторних робіт завантажуються напередодні захисту; для захисту лабораторної роботи необхідно продемонструвати роботу відповідної завданню програми та відповісти на питання щодо програми та контрольні питання;

 • модульні контрольні роботи пишуться на практичних заняттях без застосування допоміжних засобів (мобільні телефони, планшети та ін.); результат завантажується у файлі через гугл-форму до відповідної директорії гугл-диску

 • заохочувальні бали виставляються за: участь у індивідуальних роботах з навчальної дисципліни (участь у конкурсах робіт, написання і друк наукових статей, тощо). Кількість заохочуваних балів не більше 10 (за 100 бальною шкалою оцінки) ;

 • штрафні бали виставляються за: несвоєчасну здачу самостійних робіт (рефератів) без поважних причин; переписування модульної контрольної роботи. Кількість штрафних балів не більше 10 (за 100 бальною шкалою оцінки).

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до

«Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського», за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою).

Система контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Наукова робота за темою магістерської дисертації» складається з:

- поточного контролю, який має на меті оцінку роботи студентів за всіма видами

аудиторної роботи (лекції, семінарські, практичні, лабораторні) і відображає поточні

навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу.

- підсумкового контролю у вигляді семестрового заліку.

- Оцінювання рівня знань студентів на семінарських та практичних заняттях

проводиться за п'ятибальною системою (від 1 до 5 балів).

 • Результат поточного контролю (РПК) освітньої діяльності студентів за семестр визначається як середнє арифметичне з поточних балів за 5-бальною шкалою, відображених у журналі обліку відвідування та успішності студентів, помножене на встановлений коефіцієнт К=20 (коефіцієнт переводу результатів освітньої діяльності студентів з навчальних дисциплін, з яких передбачений залік).

РПК = Сума балів за результатами поточного контролю * К(20) кількість об’єктів контролю (10)

Студент допускається до семестрового заліку, якщо він виконав всі види робіт, передбачені робочою програмою дисципліни.

Рейтинг студента складається з балів, що він отримує за:

 1. виконання та захист самостійних /лабораторних робіт;

 2. виконання модульної контрольної роботи;

 3. заохочувальні та штрафні бали.

Таблиця оцінювання ( визначення рейтингу) навчальної дисципліни студента

Поточний та модульний контроль

Самостійна

ІНДЗ

Заохочувальні

бали (затверджені Вченою радою Університету)

РАЗОМ –

100 балів

Семінарські, практичні заняття

Залік по модулю

робота

студента

100 балів

(8*5 + 5 + 5) * К(20)

10

№ з/п

Види робіт.

Критерії оцінювання знань студентів

Бали рейтингу

Максимальна кількість балів

1. Бали поточної успішності за участь у практичних (семінарських) заняттях

Критерії оцінювання

5 балів

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю та (або) відповіді на питання в процесі обговорення є обґрунтованими, студент демонструє вміння на підставі аналізу літератури, а також узагальнення практики і сучасних наукових досліджень, робити аналітичні висновки з

проблем дисципліни.

5

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю та (або) відповіді на питання в процесі обговорення є обґрунтованими.

4

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю, але з незначними недоліками та (або) в процесі обговорення студент допускає

неточності.

3

- зміст питання семінарського заняття розкритий частково, або зміст питання семінарського заняття розкритий не повністю, з

суттєвими недоліками; відповіді на питання в процесі обговорення є малообґрунтованими.

2

2. Самостійна робота студентів (СРС)

Критерії оцінювання

5 балів

Робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у повному обсязі, без помилок, студент демонструє вміння на підставі аналізу літератури, а

також узагальнення практики і сучасних наукових досліджень, робити аналітичні висновки з проблем дисципліни

5

Робота виконана у повному обсязі, без помилок

4

Робота виконана у повному обсязі, але містить незначні помилки

3

Робота виконана у неповному обсязі, але правильно або у повному обсязі, при наявності значних помилок

2

Робота не виконана або виконана не правильно

0-1

3. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ)

Критерії оцінювання

5 балів

Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати досліджень і власну позицію автора

5

Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати досліджень, проте містить певні неточності

4

Робота частково розкриває суть проблеми, і не повністю відображає результати досліджень

3

Робота має компілятивний характер, не розкриває суть проблеми

2

Робота не виконана

0

Модульні контрольні роботи:

«відмінно», повна відповідь (не менш ніж 90% потрібної інформації), завдання виконано без помилок, дії обґрунтовано – 5 балів;

«добре», достатньо повна відповідь (не менш ніж 75% потрібної інформації), завдання виконано без значних помилок – 4 бали;

«задовільно», неповна відповідь, в деяких завданнях можуть бути присутні значні помилки, але не менше 60% виконано правильно – 3 балів;

«незадовільно», незадовільна відповідь (неправильне виконання завдань), потребує обов’язкового повторного написання в кінці семестру – 0 балів.

Заохочувальні бали (за 100 бальною шкалою оцінки)

заохочувальні бали виставляються за: участь у індивідуальних роботах з навчальної

дисципліни, участь у конкурсах робіт, написання і друк наукових статей, тощо. Кількість

заохочуваних балів не більше 10;

Міжсесійна атестація (за 100 бальною шкалою оцінки).

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів максимально можлива кількість балів – 41 бал (3 лабораторних завдань, перша частина модульної контрольної роботи). На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менший ніж 15 балів.

За результатами 13 тижнів навчання максимально можлива кількість балів – 82 бала (6 лабораторних завдань, модульна контрольна робота). На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менший ніж 38 балів.

Максимальна сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RD = 8*rл.р.+2*rмкр + (rз - rш)=8*9+2*14+ (rз - rш)=100 + (rз - rш),

де rл.р. – бал за лабораторне завдання (0…9);

rмкр – бал за написання частини МКР (0…14);

rз – заохочувальні бали (0…10);

rзш – штрафні бали (0…10).

Заочна форма навчання (оцінка за 100 бальною шкалою):

Лаб. практикум:

«відмінно», повна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 90% потрібної інформації), повне виконання завдання лаб. практикуму – 20 балів;

«добре», достатньо повна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 75% потрібної інформації), повне виконання завдання лаб. практикуму – 16-19 балів;

«задовільно», неповна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 60% потрібної інформації), незначні помилки у виконанні завдання лаб. практикуму – 12-15 балів;

«незадовільно», незадовільна відповідь та/або значні помилки у виконання завдання лаб. практикуму – 0 балів.

Контрольна робота з навчального модулю:

«відмінно», повна відповідь (не менш ніж 90% потрібної інформації), завдання виконано без помилок в повному обсязі – 40 балів;

«добре», достатньо повна відповідь (не менш ніж 75% потрібної інформації), завдання виконано без значних помилок і в повному обсязі – 31-39 балів;

«задовільно», неповна відповідь, в деяких завданнях можуть бути присутні значні помилки, але не менше 60% виконано правильно, обсяг не повний – 24-30 балів;

«незадовільно», незадовільна відповідь (неправильне виконання завдань), потребує обов’язкового повторного написання – 0 балів.

Заохочувальні бали

заохочувальні бали виставляються за: участь у індивідуальних роботах з навчальної

дисципліни, участь у конкурсах робіт, написання і друк наукових статей, тощо. Кількість

заохочуваних балів не більше 10;

Максимальна сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RD = 3*rл.р.+rмкр + (rз - rш)=3*20+40+ (rз - rш)=100 + (rз - rш),

де rл.р. – бал за лаб. практикум (0…20);

rмкр – бал за написання частини МКР (0…40);

rз – заохочувальні бали (0…10);

rзш – штрафні бали (0…10).

Залік:

Студенти, які виконали всі умови допуску до семестрової атестації (написали всі модульні контрольні, виконали і захистили всі лабораторні роботи) та набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD ≥ 60), отримують залікову оцінку (залік) автоматично відповідно до набраного рейтингу (табл. 1, що наведена нижче). У такому разі до заліково-екзаменаційної відомості вносяться бали RD та відповідні оцінки.

Студенти, які набрали протягом семестру менше ніж 60 балів та не мають заборгованостей, зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

Залікова контрольна робота містить п’ять питань. Кожне питання оцінюється у 20 балів.

Студентам, які протягом семестру набрали більш ніж 60 балів та виконали всі умови допуску, надається можливість виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки. В такому разі, попередній рейтинг студента з кредитного модуля скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи (табл. 1, що наведена нижче).

Система оцінювання питань:

«відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 18-20 балів;

«добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або незначні неточності) – 15-17 балів;

«задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) – 12-14 балів;

«незадовільно», незадовільна відповідь – 0-11 балів.

Сума набраних балів RD або балів за залікову роботу переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового контролю

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Екзамен,

диференційований залік

Залік

A 100 -95 5

відмінно

зараховано

B 94 - 85

4

дуже добре

C 84 - 75

добре

D 74 -65

3

задовільно

E 64 - 60

достатньо

FX Менше 60 2

незадовільно

незараховано

F

Не виконані

умови допуску

2

незадовільно

(без права перездачі)

незараховано

(без права перездачі)

8. Методики активізації процесу навчання

Методи активізації процесу

навчання

Практичне застосування навчальних

технологій

Проблемні лекції

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів, коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими

моментами, використовується досвід закордонних навчальних закладів.

Тема 2. Методи наукового дослідження

Проблемні питання:

Можливість застосування теоретичних методів при написанні магістерської роботи.

Мозкові атаки

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, ступінь якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію.

Тема 1. Вибір та обґрунтування теми наукового дослідження

Мозкова атака щодо вибору та обґрунтування проблемної теми наукового дослідження.

Робота в малих групах

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду спілкування.

Тема 5. Основні вимоги до оформлення звітів з науково – дослідної роботи

робота в малих групах стосовно формування об'єкта, предмета та мети магістерської роботи.

Семінари-дискусії

Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і

переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх.

Тема 4. Звіт про науково –дослідну роботу Семінар-дискусія щодо змісту тез доповідей на наукову конференцію та їх відмінність від наукової статі.

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Робочу програму навчальної дисципліни (Силабус):

Складено ст. викладач, Польшакова Ольга Михайлівна

Ухвалено кафедрою ІСТ (протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 1 від 30.08.2021 р.)