Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@ist.kpi.ua

Спеціальність

Кафедра ІСТ здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 

126 Інформаційні системи та технології:

Освітня програма «Інтегровані інформаційні системи»

Метою освітньої програми «Інтегровані інформаційні системи» на кафедрі «Інформаційних систем та технологій» є підготовка фахівців, які глибоко розуміють загальний стан сучасних інформаційних систем та технологій здатних розробляти комплексні інженерні рішення по створенню компонентів інтегрованих інформаційних систем та здійснювати відповідну професійну діяльність у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва і реалізується через:
• гармонійне і багатовимірне виховання майбутніх висококваліфікованих технічних фахівців, здатних комплексно й системно аналізувати проблеми інформаційних систем та технологій та суміжних галузей, усвідомлюючи природу оточуючих процесів і явищ, забезпечувати і провадити міжкультурну комунікацію;
• формування високої адаптивності здобувачів вищої освіти в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

Освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології»

Метою освітньої програми «Інформаційні управляючі системи та технології» на кафедрі «Інформаційних систем та технологій» є фундаментальна та комплексна підготовка фахівців, здатних розробляти комплексні інженерні рішення зі створення, впровадження і супроводу інформаційних управляючих систем та технологій підтримки прийняття управлінських рішень в підприємництві, бізнесі, державному та регіональному управлінні, з урахуванням міжнародних стандартів в галузі інформаційних систем та технологій, з використанням інноваційних підходів, новітніх технологій та потужного математичного апарату, що забезпечує конкурентоспроможність на сучасному ринку праці випускникові даної освітньої програми.

Освітня програма «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»

Метою освітньої програми «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» на кафедрі «Інформаційних систем та технологій» є підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і практичні проблеми у галузі інформаційних систем і технологій та здійснювати професійну діяльність з проектування, реалізації, розгортання, розвитку та адміністрування інформаційних систем в галузі робототехніки та інформаційного забезпечення робототехнічних систем.

Освітня програма «Інформаційні системи та технологі»

Метою ОНП є підготовка професіоналів, які глибоко розуміють загальний стан сучасних інформаційних систем та технологій та пов’язаних з ними теоретичних принципів дослідницької, інноваційної та педагогічної діяльності, успішно здійснюють наукові дослідження, проектування, розробку, впровадження й ефективне застосування інформаційних систем та технологій (ІСТ) у різних галузях людської діяльності, інтернаціональної економіки та виробництва.  Особливістю програми є формування компетентністного підходу з урахуванням міжнародного рівня розвитку спеціальності, тенденцій її оновлення, у тому числі з використанням закордонної практики бенчмаркентингу, як безперервного процесу детального дослідження передового досвіду, що сприяє швидкому вдосконаленню конкурентоспроможності.

 

Мета освітніх програм відповідає стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки щодо формування суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розвитку.

Ціллю освітніх програм є забезпечення розвитку інноваційної освіти з використанням проблемно-орієнтованих технологій на основі впровадження гнучких програм підготовки фахівців, розроблення нових навчальних курсів за пріоритетними напрямами науки і техніки в галузі інформаційних систем та технологій.

 

Про кафедру ІСТ

Однією з провідних кафедр України, діяльність якої пов’язана з інформатизацією, є кафедра Інформаційних систем та технологій Факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Особливістю підготовки наших випускників є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: інформаційних технологій; комп’ютерної, мікропроцесорної техніки та електроніки; систем та мереж передачі даних і телекомунікацій; комп’ютеризованих систем управління. Наші студенти отримують грунтовні знання з дисциплін: програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, технології розроблення програмного забезпечення, системне програмування, бази даних, операційні системи, Front-End- програмування, WEB-технології, технології .NET, інфраструктура інформаційних технологій,  інтернет речей тощо).Архів