Наукова робота за темою магістерської дисертації – 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації-1 - Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма Інформаційні управляючі системи та технології, Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
Статус дисципліни Нормативна
Форма навчання очна(денна)/заочна
Рік підготовки, семестр 1 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни 90 годин
Семестровий контроль/ контрольні заходи Залік
Розклад занять http://rozklad.kpi.ua
Мова викладання Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів

Лектор: к.т.н. Коган Алла Вікторівна,

a.v.kohan433@gmail.com

+38050-815-30-34

Практичні заняття: к.т.н. Коган Алла Вікторівна

Розміщення курсу https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1666

Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Опис дисципліни. Навчальна дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації» належить до дисципліни дослідницького (наукового) компоненту і складається з двох частин: кредитного модуля «НРТМД-1». Основи наукових досліджень» та «НРТМД-2» циклу дослідницький (науковий) компонент. Вивчення даної дисципліни, спрямовано на оволодіння студентами навичок наукових досліджень, ознайомитися з видами наукової діяльності в світі та в Україні. На лекціях вивчаються теоретичні основи наукових досліджень, а на практичних заняттях студенти демонструють отримані знання у вигляді доповідей та в письмовому вигляді (стаття, тези).

Мета навчальної дисципліни «Наукова робота за темою магістерської дисертації»  полягає у формуванні професійних компетентностей студента, необхідних для проведення самостійної науково-дослідної роботи і науково-дослідна робота в складі наукового колективу.

Предмет навчальної дисципліни – основні поняття наукових досліджень в Україні, самостійна робота студентів з бібліографічними даними, організація роботи, аналіз та узагальнення отриманих наукових досліджень.

Міждисциплінарні зв’язки – навчальна дисципліна узагальнює знання і практичний досвід набуті студентами всіма попередніми дисциплінами бакалаврату.

В результаті освоєння дисципліни повинні бути сформовані такі компетентності:

 • Здатність проводити патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти та патентоздатності нових проектних рішень та визначення показників технічного рівня продукції, засобів технічного та інформаційного забезпечення.

 • Здатність до керування результатами науково-дослідної діяльності та комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності, здійснення їх фіксації та захисту.

 • Здатність впроваджувати принципи сталого розвитку суспільства в організаційній, управлінській, науковій та виробничій діяльності, правильно оцінювати локальні й віддалені наслідки прийнятих рішень.

 • Здатність організувати розвиток творчої ініціативи колективу, впровадження досягнень вітчизняної та закордонної науки, техніки в сфері організації роботи колективу.

 • Здатність аналізувати інноваційну діяльність підприємства, здійснювати моніторинг, контроль, оцінку результатів, попередження ризиків інноваційної діяльності, розробляти стратегії інноваційного розвитку підприємства.

 • Здатність презентувати державною та іноземною мовами результати науково-дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, доповідати на наукових конференціях, симпозіумах.

 • Здатність розробляти сховища великих даних, розробляти і використовувати інструментальні засоби інтеграції різнотипних даних у наборах великої розмірності, видобувати знання шляхом інтеграції та аналізу великих даних, отриманих з різноманітних та різнорідних джерел інформації, здійснювати їх інтелектуальну обробку і створювати прикладні інформаційні продукти.

 • Здатність до використання сучасних методологій та технологій проектування та реалізації інформаційно-управляючих систем.

 • Здатність до аналізу стану та динаміки функціонування засобів та програмного забезпечення інформаційних систем, контролю та діагностики інформаційно-управляючих систем.

 • Здатність до використання стандартів та сертифікації інформаційних систем.

 • Здатність до визначення і опису вимог до інформаційно-управляючих систем

 • Здатність аналізувати функціонування інформаційних систем з метою підтримки бізнес-стратегії та планувати стратегічний розвиток інформаційних систем із застосуванням інноваційних технологій та засобів.

 • Здатність до управління стратегічним розвитком інформаційних систем.

 • Здатність аналізувати архітектуру підприємства, досліджувати і розробляти нові моделі та методи задоволення потреб бізнес-спільноти підприємства в інформації.

 • Здатність визначати архітектуру підприємства використовуючи сучасні методології та мови її визначення.

 • Здатність до планування проектних дій, управління проектами розробки, розгортання та розвитку інформаційних систем, застосовуючи стандарти, методи та технології управління проектами і програмами, оцінюючи фактори ризиків та управління ними в процесі впровадження ІС.

Після засвоєння дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

 • Проводити патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти та патентоздатності нових проектних рішень та визначення показників технічного рівня продукції, засобів технічного та інформаційного забезпечення.

 • Керувати результатами науково-дослідної діяльності та комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності, здійснення їх фіксації та захисту.

 • Впроваджувати принципи сталого розвитку суспільства в організаційній, управлінській, науковій та виробничій діяльності, правильно оцінювати локальні й віддалені наслідки прийнятих рішень.

 • Вміти організувати розвиток творчої ініціативи колективу, впровадження досягнень вітчизняної та закордонної науки, техніки в сфері організації роботи колективу.

 • Здійснювати аналіз інноваційної діяльності підприємства, здійснювати моніторинг, контроль, оцінку результатів, попередження ризиків інноваційної діяльності, розробляти стратегії інноваційного розвитку підприємства.

 • Вміти презентувати державною та іноземною мовами результати науково-дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, доповідати на наукових конференціях, симпозіумах.

 • Розробляти сховища великих даних, розробляти і використовувати інструментальні засоби інтеграції різнотипних даних у наборах великої розмірності, видобувати знання шляхом інтеграції та аналізу великих даних, отриманих з різноманітних та різнорідних джерел інформації, здійснювати їх інтелектуальну обробку і створювати прикладні інформаційні продукти.

 • Використовувати сучасні методології та технології проектування і реалізації інформаційно-управляючих систем.

 • Здійснювати аналіз стану та динаміки функціонування засобів та програмного забезпечення інформаційних систем, контролю та діагностики інформаційно-управляючих систем.

 • Вміти використовувати стандартів та сертифікації інформаційних систем.

 • Вміти визначати і описувати вимоги до інформаційно-управляючих систем.

 • Здійснювати аналіз функціонування інформаційних систем з метою підтримки бізнес-стратегії та планувати стратегічний розвиток інформаційних систем із застосуванням інноваційних технологій та засобів.

 • Вміти управляти стратегічним розвитком інформаційних систем.

 • Здійснювати аналіз архітектури підприємства, досліджувати і розробляти нові моделі та методи задоволення потреб бізнес-спільноти підприємства в інформації.

 • Вміти визначати архітектуру підприємства використовуючи сучасні методології та мови її визначення.

 • Вміти планувати проектні дії, управляти проектами розробки, розгортання та розвитку інформаційних систем, застосовуючи стандарти, методи та технології управління проектами і програмами, оцінюючи фактори ризиків та управління ними в процесі впровадження ІС.

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Передумови: вивчення дисципліни спирається на знання, отримані студентами при вивченні дисципліни «Наукова робота за темою магістерської дисертації-1», «Інтелектуальна власність та патентознавство», «Практичний курс з іншомовного наукового спілкування-2».

Постумови: Знання, одержані студентами при вивченні дисципліни, використовуються у наступній дисципліні: «Наукова робота за темою магістерської дисертації-3»

Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Обгрунтування теми дисертації (подальше уточнення актуальності досліджень / розробки)

Тема 2. Визначення мети, об'єкту та предмету дослідженняТема 3. Визначення завдань, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети

Тема 4. Підготовка та публікація статті / тезТема 5. Оформлення звіту

Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

 • А. Є. Конверського. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

 • Н.І. Бурау. Основи наукових досліджень: Організація наукових досліджень: Конспект лекцій для студентів – магістрантів приладобудівного факультету / Уклад. Н.І. Бурау. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 33 с.

 • Т. В. Гончарук. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. — Тернопіль, 2014. — 272 с.

 • О. Г. Данильян. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація та методологія наукових досліджень» для аспірантів / уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : Право, 2019. – 40 с.

 • Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : підруч. / М.Т.Білуха. – К. : АБУ, 2006.– 520 с.

Допоміжна література

 • Каламбет С.В. Методолія наукових досліджень: Навч. посіб. / С.В. Каламбет, С.І. Іванов, Ю.В. Півняк Ю.В. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2015. – 191 с.

 • Дубров Ю. Наука як система, що самоорганізується / Ю. Дубров // Вісник НАНУ – 2000. – № 2. – С. 16–22.

 • Грищенко У. М., Грищенко О. А., Борисенко В. А. Основи наукових досліджень: Навч. пос. – К., 2001. – 346 с.

 • Яцків Я. С. Про ефективність видання наукових журналів в Україні / Я. С. Яцків, А. І. Радченко // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 6. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_6_10

 • Яцків Я. С. Наукова періодика як складова науково-технічного та гуманітарного розвитку держави / Я. С. Яцків // Вісник Національної академії наук України. - 2015. - № 5. - С. 45-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_5_13.

Навчальний контент

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Матеріали для вивчення дисципліни розміщені викладачем в електронному вигляді на https://do.ipo.kpi.ua, до якого є доступ студентів. Контент платформи доступний із будь-якого місця в мережі Інтернет. Навчальний курс вміщає теоретичний матеріал та матеріал для виконання практичних робіт.

Лекції по дисципліні проводяться викладачем із використанням сучасних мультимедійних презентаційних технологій.

Тематика лекцій

Лекція 1. Обгрунтування теми НД. Наукова новизна. Структура дисертації.

Лекція 2. Визначення мети, об'єкту та предмету дослідження Лекція 3. Методи та моделі наукових досліджень.

Лекція 4. Наукова стаття. Де опублікувати роботу?

Лекція 5. Підготовка звіту та презентація.

Методи і засоби навчання

Основним засобом навчання є MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). В цій системі на сторінці дисципліни для студентів доступні усі навчально-методичні матеріали.

Контроль знань студентів проводиться шляхом виконання практичних завдань та доповідями на занятті.

Самостійна робота студента

До самостійної роботи студента відноситься, в основному, виконання завдання практичних робіт, робота з документацію, підготовка презентацій а також опрацювання лекційного та додаткового теоретичного матеріалу за наданими презентаціями лекцій, навчальним посібником та додатковою літературою.

Політика та контроль

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Студент має вивчати дисципліну протягом семестру, дотримуючись календарного плану виконання завдань практичних робіт та вивчення тем лекційного матеріалу. Усі завдання студент має виконувати самостійно і вчасно.

Політика оцінювання: завдання вважається виконаним, якщо студент продемонстрував практичну роботу, відповів на запитання до неї та надав звіт з виконання. Всі практичні роботи мають бути виконані студентом САМОСТІЙНО! У разі виявлення плагіату, дана робота не приймається. Якщо студент був відсутній на занятті по поважній причині, він має можливість здати пропущені заняття без штрафних санкцій.

У разі не виконання студентом усіх передбачених навчальним планом занять, до заліку студент НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ!

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

 • Своєчасне виконання та захист практичних робіт;

 • Презентація роботи;

Семестровий контроль: залік.

Умови допуску до семестрового контролю:

Виконання та захист практичних робіт

Система рейтингових балів:

Критерії оцінювання практичних робіт

 • “відмінно”, повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 16 балів;

 • “добре”, достатньо повна відповідь з незначними помилками – 15-10 бала;

 • “задовільно”, неповна відповідь – 9-4 бала;

 • “незадовільно”, незадовільна відповідь, яка не відповідає темі –3-0 балів.

Максимальний бал за Доповідь оцінюється в 20 балів з такими ж критеріями оцінювання.

Тема контрольного заходу Максимальна сума балів
Практична робота 1 16
Практична робота 2 16
Практична робота 3 16
Практична робота 4 16
Практична робота 5 16
Доповідь 20
Загальна кількість балів (за семестр) 100

Календарний контроль

Календарний контроль провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу. Умови позитивного календарного контролю:

 • за результатами навчальної роботи на першому календарному контролі (8-й тиждень) студент отримує «атестований», якщо його поточний рейтинг не менше 40% від максимально можливої кількості балів, які студент міг отримати за перші 7 тижнів;

 • за результатами навчальної роботи на другому календарному контролі (14-й тиждень) студент отримує «атестований», якщо його поточний рейтинг не менше 60% від максимально можливої кількості балів, які студент міг отримати за перші 13 тижнів.

Розрахунок шкали рейтингу

Максимальна сума балів контрольних заходів протягом семестру складає 100 балів.

 • Студенти, які набрали протягом семестру менше 40 балів, до доповіді за результатами роботи не допускаються.

 • Студенти, які набрали протягом семестру кількість балів не менше, ніж 60 балів, отримують залікову оцінку так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу

 • Обов’язковим пунктом являється публікація наукової статті.

Кількість балів Оцінка
100-95 Відмінно
94-85 Дуже добре
84-75 Добре
74-65 Задовільно
64-60 Достатньо
Менше 60 Незадовільно
Не виконані умови допуску Не допущено

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено доц. каф. ІСТ, к.т.н. Коган Алла Вікторівна, доц. каф. ІСТ, к.т.н., доц. Жданова Олена Григорівна

Ухвалено кафедрою ІСТ (протокол № 1 від 30.08.2021)

Погоджено Методичною комісією факультету[1] (протокол № 1 від 30.08.2021)

[1] Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін.