КУРСОВА РОБОТА З БАЗ ДАНИХ - Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма Інтегровані інформаційні системи
Статус дисципліни Нормативна
Форма навчання очна(денна)/заочна/дистанційна
Рік підготовки, семестр 2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни 30 годин
Семестровий контроль/ контрольні заходи Курсова робота
Розклад занять http://rozklad.kpi.ua
Мова викладання Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів

Лектор: к.т.н., Ульяницька Ксенія Олександрівна

k.ulianytska@kpi.ua

моб. +38(050)355-62-15

Лабораторні: к.т.н., доцент, Бойко Олександра Володимирівна

alexbb14112016@gmail.com

моб. +38(097)294-40-83

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua

Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Опис дисципліни

При вивченні даної дисципліни студенти набудуть практичних навиків проектування реляційних баз даних, зокрема побудови інфологічної моделі (ER діаграми) у графічних нотаціях Chen, Crow’s Foot, Martin, побудови даталогічної моделі в середовищі drawio із застосуванням нормалізації, та побудова фізичної моделі даних за допомогою інструменту вільного доступу SQL Developer для реляційної СУБД також вільного доступу Oracle Database XE 11g.

Предмет навчальної дисципліни

Моделі структури бази даних у графічних нотаціях Chen, Crow’s Foot, Martin, даталогічні моделі, нормалізація таблиць, фізична модель даних.

Мета навчальної дисципліни

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють основними поняттями реляційної теорії, термінами реляційних баз даних, моделюванням предметної області для побудови реляційних бази даних, нормалізацією, алгоритмом побудови реляційних баз даних, фізичною реалізацією спроектованих схем баз даних на реляційних системах управління базами даних, адмініструванням реляційних систем управління базами даних на рівні користувача з досвідом, а саме Oracle Databases.

Основні завдання навчальної дисципліни

Знання
 • ролі та місця реляційних баз даних в інформаційно-технологічному середовищі їх використання;
 • реляційної моделі побудови реляційних баз даних;
 • етапів проектування реляційних баз даних;
 • нормальних форм;
 • мови SQL (Structured Query Language) для створення схеми баз даних та роботи з даними (запити на вибірку, модифікацію, оновлення, видалення).
Уміння
 • аналізувати предметну область, визначену рамками певного проекту;
 • будувати концептуальну модель даних по результатам аналізу предметної області;
 • перетворювати концептуальну модель даних в даталогічну модель фізичної структури бази даних;
 • на основі даталогічної моделі здійснювати фізичну реалізацію бази даних – розроблювати скрипти та відпрацьовувати їх на вибраній системі управління базами даних (СУБД);
 • володіти мовою SQL в її розділах DDL (Data Definition Language) та однотабличні запити конструкції SELECT;
 • адмініструвати на рівні користувача з досвідом реляційну СУБД Oracle Server 11g XE.
Досвід
 • розробки комп’ютерних інформаційних систем і технологій в процесі наукових досліджень за допомогою технічного і ПЗ.

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Пререквізити

Дисципліна «Курсова робота з баз даних» базується на дисциплінах: «Операційні системи»; «Програмування – 1. Основи програмування»; «Програмування – 2. Структури даних та алгоритми»; «Дискретна математика»; «Бази даних».

Постреквізити

Начальна дисципліна «Курсова робота з баз даних» необхідна для навчальних дисциплін: «Технології розроблення програмного забезпечення», «Курсова робота з технологій розроблення програмного забезпечення», «Проектування інформаційних систем», «Проектування інформаційно-комунікаційних систем з розподіленими та нереляційними базами даних».

Зміст навчальної дисципліни

Курсова робота є індивідуальним завданням з дисципліни «Бази даних» і готується до захисту в завершальний період теоретичного навчання. Курсова робота повинна бути підготовлена до захисту в термін, встановлюваний викладачем. До захисту курсової роботи представляється пояснювальна записка. Пояснювальна записка включає такі компоненти: титульний лист, завдання на курсову роботу, зміст, що включає найменування всіх розділів і пунктів із зазначенням номерів сторінок, введення, в якому вказуються мета і завдання курсової роботи; теоретичну частину, в якій описуються теоретичні відомості за темою роботи; практична реалізація скриптів згідно фізичній моделі в певній реляційній СУБД. В кінці пояснювальної записки представляється висновок за результатами роботи. Надіслати викладачу на перевірку два файли. Перший з розширенням docx та іменем ПрізвищеІП (наприклад, ІванченкоАВ.docx) зі змістом самої пояснювальної записки (курсової роботи) на GoogleDisk у відповідну директорію, попередньо створену викладачем та другий файл зі скриптами створення структури, наповнення тестовими даними та запитами для функцій, необхідних в реалізації майбутнього застосування.

Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

 1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с.
 2. Кузнецов С. Д. Основы баз данных. — 2-е изд. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 484 с.
 3. Ребекка Райордан - Основы реляционных баз данных, 2001
 4. Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. Системы баз данных. Полный курс. — М.: Вильямс, 2003. — 1088 с.

Допоміжна література

 1. Санжей Мишра, Алан Бьюли. Секреты Oracle SQL. – Символ Плюс. – 2006.
 2. Стерн Д., Гринвальд Р., Стаковьяк Р. Oracle 11g. Основы, 4-е издание. – Символ Плюс. – 2009.
 3. Ицик Бен-Ган - Microsoft SQL Server 2008. Основы T-SQL. – БХВ П.: - 2009.
 4. Кайт Том. Oracle для профессионалов: архитектура и методики программирования. 3-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2016. – 960 с.
 5. SQL. Сборник рецептов. – Пер. с англ. – Спб: Символ-Плюс, 2009. – 672 с.
 6. Вьескас Джон - SQL-запросы для простых смертных, 2003.
 7. Грабер Мартин - SQL для простых смертных, 2014.

Навчальний контент

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Тиждень семестру Назва етапу роботи
4 Отримання теми та завдання на курсову роботу
5-8 Підбор та вивчення літератури
9 -15 Виконання розділу 1.
16 -18 Виконання розділу 2
19 Подання курсової роботи на перевірку
20 Захист курсової роботи

Самостійна робота студента

№ з/п Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість годин СРС
1 Отримання теми та завдання на курсову роботу 2
2 Підбор та вивчення літератури 6
3 Виконання розділу 1. 10
4 Виконання розділу 2 6
5 Подання курсової роботи на перевірку 2
6 Захист курсової роботи 4

Політика та контроль

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Оформлення курсової роботи має відповідати вимогам до звітів про НДР (ДСТУ 3008-2015 «Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»). Ілюстративний матеріал для захисту курсової роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень і подаватися за допомогою комп'ютерних засобів. Зміст ілюстративного матеріалу має з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Система рейтингових балів та критерії оцінювання

Поточний рейтинг студента з кредитного модуля RD курсової роботи складається з балів, що він отримує за:

 1. Виконання графіку курсової роботи;
 2. Виконання розділу 1 (теоретичного);
 3. Виконання розділу 2 (практичного);
 4. Відповіді на запитання.

При цьому враховуються заохочувальні (зі знаком “плюс”) та штрафні (зі знаком “мінус”) бали.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

 1. Виконання графіку курсової роботи.

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів = 10 балів.

Критерії оцінювання Бали
Студент чітко дотримувався графіку виконання курсової роботи. 10
Студент не дотримувався графіку виконання курсової роботи при виконанні теоретичної та практичної частин, але вчасно подав курсову роботу на перевірку. 5-9
Студент не дотримувався графіку виконання курсової роботи при виконанні теоретичної та практичної частин, не подав курсову роботу на перевірку у встановлений термін, але представив роботу до терміну захисту. 1-4
Студент не подав курсову в день захисту 0
 1. Виконання розділу 1 (теоретичного) курсової роботи. Ваговий бал – 25 балів. Максимальна кількість балів = 25 балів.
Критерії оцінювання Бали
Студент при виконанні теоретичного розділу курсової роботи показав глибоке знання предмету, повно і чітко розкрив поставлене питання, проаналізував практичний досвід . 20-25
Оцінка знижується на 6-15 балів у випадку, коли виконано всі перелічені вище вимоги, але по деяким показникам мають місце недоліки непринципового характеру. 10-19
Студент отримує від 5 до 9 балів, коли теоретичне питання викладено загалом правильною, але неповною. 5-9
Теоретична частина роботи студента оцінюється 1-4 балами у випадку коли питання викладено поверхнево, студент показав низькі знання предметної області. 1-4
В інших випадках 0
 1. Виконання розділу 2 (практичного). Ваговий бал – 35. Максимальна кількість = 35 балів.
Критерії оцінювання Бали
Студент здійснив усі розрахунки, не допустив помилок, показав хід розрахунків. 30-35
Оцінка знижується на 6-15 балів у випадку, коли виконано всі перелічені вище вимоги, але студент допустив 1-3 помилки у розрахунках. 20-29
Студент отримує від 10 до 19 балів, коли студент здійснив помилки у більшості розрахунків та не показав їх послідовності. 10-19
Практична частина оцінюється 1-9 балами у випадку коли студент здійснив помилки у 90 відсотках розрахунків. 1-9
В інших випадках 0
 1. Відповіді на запитання.

Ваговий бал – 30. Максимальна кількість = 30 балів.

Критерії оцінювання Бали
Студент при відповіді на запитання показав глибоке знання предмету, повно і чітко відповів на всі запитання, задані викладачем. 28-30
Оцінка знижується на 3-10 балів у випадку, коли виконано всі перелічені вище вимоги, але по деяким показникам мають місце недоліки непринципового характеру. 20-27
Студент отримує від 10 до 19 балів, коли відповіді на запитання загалом були правильними, але неповними. 10-19
Захист курсової роботи студента оцінюється 1-9 балами у випадку коли студент відповів не на всі запитання і продемонстрував слабкі знання з предметної області. 1-9
В інших випадках 0

Штрафні та заохочувальні бали.

Заохочувальні бали нараховуються за виконання творчих і наукових робіт у межах навчальної дисципліни: + (1…5) балів.

Поточна рейтингова шкала RС з кредитного модуля дорівнює сумі вагових балів контрольних заходів таз критеріїв оцінювання :

RD = 10 + 25 + 35 + 30 = 100 балів.

Необхідною умовою допуску до захисту курсової роботи є представлення пояснювальної записки у визначений термін.

В заліково-екзаменаційну відомість виставляються оцінки згідно з таблицею:

Рейтингові бали, RD Оцінка за університетською шкалою
100-95 Відмінно
94-85 Дуже добре
84-75 Добре
74-65 Задовільно
64-60 Достатньо
Менше 60 Незадовільно
Не виконані умови допуску Не допущено

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік тем

 1. Планування власного бюджету
 2. Кухня
 3. Ванна кімната
 4. Дитяча кімната
 5. Банкомат
 6. Телефонний довідник
 7. Шафа для одежі
 8. Заліковка
 9. Легковий автомобіль
 10. Кабінет лікаря
 11. Спортивний майданчик
 12. Стадіон
 13. Змагання з настільного тенісу
 14. Системний блок
 15. Кафе
 16. Рюкзак/сумка студента
 17. Організація свята
 18. Театр
 19. Нотаріальна контора
 20. Кінофільм
 21. Центр міста
 22. Планування туристичної подорожі
 23. Планування ділової подорожі
 24. Футбольна команда
 25. Картинна галерея
 26. Інтернет-магазин іграшок
 27. Власний органайзер
 28. Організація весілля
 29. Сім'я з дітьми
 30. Кінотеатр
 31. Власний щоденник
 32. Заліковка
 33. Маршрут туриста
 34. Склад техніки
 35. Готель
 36. Салон краси
 37. Пекарня

Робочу програму навчальної дисципліни (Силабус):

Складено доцент, к.т.н., Ульяницька Ксенія Олександрівна

Ухвалено кафедрою ІСТ(протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету[1] (протокол № 1 від 30.08.2021 р.)