Основи WEB - технологій / Основи front-end технологій - Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма Інтегровані інформаційні системи
Статус дисципліни Вибіркова
Форма навчання очна(денна)
Рік підготовки, семестр 3 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни 120 годин
Семестровий контроль/ контрольні заходи Залік
Розклад занять http://rozklad.kpi.ua
Мова викладання Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів

Лектор: к.т.н., доцент, Голубєв Леонтій Петрович

golubevl@ukr.net

Лабораторні: к.т.н., доцент, Голубєв Леонтій Петрович

golubevl@ukr.net

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua

Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Дисципліна «Основи WEB - технологій / Основи front-end технологій» є дисципліною вільного вибору студента та вивчає сучасні технології проектування WEB-сторінок..

Мета вивчення дисципліни набуття фахових компетентностей, теоретичних знань і практичних навичок використання front-end технологій.

Предметом вивчення дисципліни є методи та засоби front-end технологій.

Компетентності:

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі front-end -технологій , що характеризується комплексністю та невизначеністю умов із застосування теорій та методів інформаційних технологій.

КЗ 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
КЗ 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
КЗ 3 Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності
КЗ 4 Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово
КЗ 5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

КС 1 Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну область
КС 2 Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та технологій при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури
КС 3 Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (IoT), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними
КС 4 Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші)
КС 12 Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет)

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

ПР 3 Використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних систем та технологій, навички програмування, технології безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач проектування і використання інформаційних систем та технологій

ПР 4 Проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інформаційних системах та технологіях

ПР 12 Знати основи побудови та застосовувати сучасні операційні системи та пакети прикладних програм відповідно до професійних завдань

ПР 14 Знати сучасні мови програмування та технології створення програмного забезпечення інформаційних систем та технологій

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Перелік дисциплін, що передують: Комп’ютерні мережі, Бази даних, Архітектура комп’ютерих систем.

Перелік дисциплін, що забезпечуються: Алгоритми та структури даних; Дискретні структури; Емпіричні методи програмної інженерії; Моделювання та аналіз програмного забезпечення; Якість програмного забезпечення та тестування; Системний аналіз.

Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Основи World Wide Web

Тема 1.1. Як працює WWW?

Тема 1.2. Домен і доменне ім'я

Тема 1.3. Uniform Resource Locator

Тема 1.4. Протоколи HTTP, CGI

Тема 1.5. Програмне забезпечення WWW

Тема 1.6. Програми для верстки сайту

Розділ 2. Мова HTML

Тема 2.1. Структура найпростішої сторінки

Тема 2.2. Абзаци

Тема 2.3. Заголовки h1, h2, h3, h4, h5, h6

Тема 2.4. Списки

Тема 2.5. Посилання

Розділ 3. Робота з HTML таблицями

Тема 3.1. Структура найпростішої таблиці

Тема 3.2. Ячейки-заголовки

Тема 3.3. Атрибут cellspacing

Тема 3.4. Атрибут cellpadding

Тема 3.5. Атрибути colspan, rowspan

Розділ 4. HTML форми

Тема 4.1. Елемент <input> та атрибут <type>

Тема 4.2. Угруповання даних форми

Тема 4.3. Текстова мітка

Тема 4.4. Підказка для полів вводу

Розділ 5. Селектори CSS

Тема 5.1. Селектор типу

Тема 5.2. Селектор класу

Тема 5.3. ID селектори

Розділ 6. Успадкування селекторів

Тема 6.1. Деревоподібна структура HTML документа

Тема 6.2. Селектори нащадків

Тема 6.3. Псевдо-класи і псевдо-елементи

Тема 6.4. Псевдоелемент :: selection

Тема 6.5. Псевдоелементи :: before і :: after

Розділ 7. Селектори дочірніх елементів

Тема 7.1. Псевдоклас: first-child

Тема 7.2. Псевдоклас: last-child

Тема 7.3. Псевдокласи: nth-child, first-of-type, last-of-type

Розділ 8. Мова програмування JavaScript. Основи.

Тема 8.1. Основы JavaScript

Тема 8.2. Cтруктура коду

Тема 8.3. Типи даних

Розділ 9. Мова програмування JavaScript. Методи та масиви.

Тема 9.1. Методи у примітивів

Тема 9.2. Копіювання об'єктів і посилання

Тема 9.3. Методи масивів

Навчальні матеріали та ресурси

. Основна література

1. Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS: руководство/ Э. Фримен, Э. Фримен ; пер. с англ.: И. Дубенок, В. Квиткевич. - СПб.: Питер, 2012. - 656 с

2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: Учеб. пособие для 10-11кл. Углубленный курс/ Н.Д. Угринович. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. - 440 с.

3. Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS: руководство/ Э. Фримен, Э. Фримен ; пер. с англ.: И. Дубенок, В. Квиткевич. - СПб.: Питер, 2012. - 656 с

4. Холмогоров В. Основы Web - мастерства: самоучитель/ В. Холмогоров. - СПб.: Питер, 2001. - 352 с.: ил + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебный курс).

5. Меняев М. Ф. Информатика и основы программирования: учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"/ М. Ф. Меняев. - М.: Омега-Л, 2005. - 432 с.

6. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью РНР, MySQL и JavaScript: методические указания/. - СПб.: Питер, 2012. - 496 с.

7. Каслдайн Э. Изучаем jQuery. Перейдите на новый уровень работы с JavaScript, используя мощь jQuery: руководство/ Э. Каслдайн, К. Шарки ; пер. с англ. В. Черник. - 2-е изд.. - СПб.: Питер, 2012. - 400 с.

Додаткова література

1. . Едомский Ю. Техника Web- дизайна для студента.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 400 с.

2. Макнейл П. Веб- дизайн. Идеи, секркты, советы.- Спб.: Питер, 2012. – 272 с.

3. Гото К., Котлер Э. Веб-редизайн: книга Гото и Эмили Котлер, 2-е изд. – Пер. с англ. – СПб:Символ-Плюс, 2006. 416 с.

4. Бен Фрейн HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. – СПб.:Питер, 2014.- 304 с.

5. Мейер Э. CSS - каскадные таблицы стилей. Подробное руководство, 3- издание. – Пер. С англ. – СПб: Символ-Плюс, 2008. – 576 с.

6. Уэйншенк С. 100 главных принципов дизайна.- СПб.: Питер, 2012. – 272 с.

7. Голомбински К., Хаген Р. Добавь воздуха! Основы визуального дизайна для графики, веб и мультимедиа. – СПб.: Питер, 2013. – 272 с.

8. Велихов С. Справочник по HTML 4.0: учебное пособие/. - М.: Оверлей, 2001. - 416 с.

9. Дуванов А. А. CSS: кратко о главном: методическое пособие/ А. А. Дуванов. - М.: Чистые пруды, 2009. - 32 с..

Навчальний контент

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні заняття

Розділ 1. Основи World Wide Web

Тема 1.1. Як працює WWW?

Тема 1.2. Домен і доменне ім'я

Тема 1.3. Uniform Resource Locator

Тема 1.4. Протоколи HTTP, CGI

Тема 1.5. Програмне забезпечення WWW

Тема 1.6. Програми для верстки сайту

Розділ 2. Мова HTML

Тема 2.1. Структура найпростішої сторінки

Тема 2.2. Абзаци

Тема 2.3. Заголовки h1, h2, h3, h4, h5, h6

Тема 2.4. Списки

Тема 2.5. Посилання

Розділ 3. Робота з HTML таблицями

Тема 3.1. Структура найпростішої таблиці

Тема 3.2. Ячейки-заголовки

Тема 3.3. Атрибут cellspacing

Тема 3.4. Атрибут cellpadding

Тема 3.5. Атрибути colspan, rowspan

Розділ 4. HTML форми

Тема 4.1. Елемент <input> та атрибут <type>

Тема 4.2. Угруповання даних форми

Тема 4.3. Текстова мітка

Тема 4.4. Підказка для полів вводу

Розділ 5. Селектори CSS

Тема 5.1. Селектор типу

Тема 5.2. Селектор класу

Тема 5.3. ID селектори

Розділ 6. Успадкування селекторів

Тема 6.1. Деревоподібна структура HTML документа

Тема 6.2. Селектори нащадків

Тема 6.3. Псевдо-класи і псевдо-елементи

Тема 6.4. Псевдоелемент :: selection

Тема 6.5. Псевдоелементи :: before і :: after

Розділ 7. Селектори дочірніх елементів

Тема 7.1. Псевдоклас: first-child

Тема 7.2. Псевдоклас: last-child

Тема 7.3. Псевдокласи: nth-child, first-of-type, last-of-type

Розділ 8. Мова програмування JavaScript. Основи.

Тема 8.1. Основи JavaScript

Тема 8.2. Cтруктура коду

Тема 8.3. Типи даних

Розділ 9. Мова програмування JavaScript. Методи та масиви.

Тема 9.1. Методи у примітивів

Тема 9.2. Копіювання об'єктів і посилання

Тема 9.3. Методи масивів

7. Лабораторні заняття

Лабораторні заняття мають на меті закріпити теоретичні знання студентів, допомогти їм оволодіти способами роботи з сучасними front-end технологіями, засвоїти методи, що використовуються для проектування систем на базі front-end -технологій

№ з/п Назва лабораторної роботи Кількість аудиторних годин
1 Лабораторна робота №1. Тема: «Мова гіпертекстової розмітки сайту HTML-5» 2
2 Лабораторна робота №2. Тема «Мова гіпертекстової розмітки сайту HTML-5. Таблиці » 2
3 Лабораторна робота №3. Тема «Каскадна таблиця стилів CSS-3» 2
4 Лабораторна робота №4. Тема: Блочна верстка макету сайту за допомогою HTML і CSS 2
Лабораторна робота №5.Тема: Верстка сайту за допомогою HTML-5 і CSS-3 за зразком 2
Лабораторна робота №6. Тема: «JavaScript. Доступ до об'єктів і сценаріям. Доступ до властивостей і методів об'єктів» 2
Лабораторна робота №7. Тема: JavaScript. «Події» 2
Лабораторна робота №8. Тема: JavaScript. «Форми» 2
Лабораторна робота №9. Тема: JavaScript. «Програмування форм» 2

Самостійна робота студента/аспіранта

№ з/п Назви тем і питань, що виноситься на самостійне опрацювання та посилання на навчальну літературу Кількість годин СРС
1 Тема 1. Зміна моделі обчислення ширини і висоти елементів в CSS 15
2 Тема 2. Розміри блочних елементів в CSS 15
3 Тема 3. Управління переповненням блокових елементів в CSS 15
4 Тема 4. Робота з функціями користувача в JS 15
5 Тема 5. Просунута робота з функціями в JS 24

Політика та контроль

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Поточний контроль: опитування за темою заняття

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Семестровий контроль: залік

Умови допуску до семестрового контролю: зарахування усіх лабораторних робіт

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1) відповідей на лабораторних заняттях;

3) відповідь на заліку.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1. Робота на лабораторних заняттях

Ваговий бал - 10. Максимальна кількість балів на всіх лабораторних заняттях дорівнює 10 балів х 9 = 90 балів.

Модульний контроль

Ваговий бал – 10.

Поточне оцінювання та самостійна робота* МК ** (тестовий) Сума

Поточне оцінювання та самостійна робота* МК ** (тестовий) Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Кількість балів Оцінка
100-95 Відмінно
94-85 Дуже добре
84-75 Добре
74-65 Задовільно
64-60 Достатньо
Менше 60 Незадовільно
Не виконані умови допуску Не допущено

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено доцент, к.т.н., доцент, Голубєв Леонтій Петрович

Ухвалено кафедрою __________ (протокол № ___ від ____________)

Погоджено Методичною комісією факультету[1] (протокол № __ від _______)

[1] Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін.