Основи WEB - технологій / WEB – програмування - Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма Інтегровані інформаційні системи, Інформаційне забезпечення робототехнічних систем, Інформаційні управляючі системи та технології
Статус дисципліни Вибіркова
Форма навчання очна(денна)/заочна/дистанційна
Рік підготовки, семестр 3 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни 120 годин (36 годин – Лекції, 36 годин – Лабораторні)
Семестровий контроль/ контрольні заходи Залік/залікова робота
Розклад занять http://rozklad.kpi.ua
Мова викладання Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів

Лектор: к.т.н., Крилов Євген Володимирович

ekrylov1964@gmail.com

моб. +38(050)387-16-45

Лабораторні: к.т.н., Крилов Євген Володимирович

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua

Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Опис дисципліни. При проходженні даної дисципліни студенти познайомляться з поняттям «web – програмування», та детальніше вивчатимуть методи та засоби створення Інтернет систем. На лабораторних заняттях опанують етапи проектування веб ресурсів. В курсі передбачений контроль якості отриманих знань у вигляді експрес-контрольних та модульних контрольних робіт. На лекціях проводитимуться практичні групові заняття.

Предмет навчальної дисципліни: основні поняття веб програмування, послідовність програмування інформаційних, корпоративних сайтів та порталів, тестування сайтів,

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Основи web - програмування/ Web – технології»

базується на дисциплінах: “Алгоритмічні мови програмування”, “Комп’ютерна графіка”.

Мета навчальної дисципліни. Метою викладання даної дисципліни є набуття студентами даної спеціальності здатностей виконувати: розробку проекту, програмування складних Інтернет проектів.

Основні завдання навчальної дисципліни

Знання:

 • ролі та місця методів web - програмування в інформаційно-технологічному середовищі їх використання;

 • методів та технологій створення сайтів ;

 • основних мов програмування сайтів;

Уміння:

 • розробляти технічне завдання;

 • виконувати програмування сайтів;

 • створювати CMS для різноманітних сайтів;

 • провадити тестування інтернет систем.

 • проектувати та впроваджувати сучасні інтернет проєкти.

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Пререквізити: вміти користуватися комп’ютером на рівні адміністратора, базові знання в області програмування.

Постреквізити: проектування та реалізація складних інтернет проєктів.

Після проходження дисципліни студенти зможуть відтворити базові етапи створення web ресурсів, а саме виконувати аналіз предметної області, програмування (back end) сайтів за допомогою різноманітних мов програмування.

Зміст навчальної дисципліни

Очна форма

Лекційні заняття

Лекція 1-8. Мова Javascript

Лекція 9. Мова програмування PHP

Лекція 10. Вирази, оператори

Лекція 11 Масиви

Лекція 12. Робота з файлами

Лекція 13. PHP та створення динамічних сторінок

Лекції 14. Бази даних

Лекція 15 Стандартні функції PHP для роботи з MySQL

Лекції 16. Cookie.

Лабораторні заняття

 1. Розробка технічного завдання.

 2. Розробка структури БД

 3. Програмування функціоналу сайту

 4. Програмування запитів БД

Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

 1. Марк Браун, Джерри Хоникатт. Использование HTML 4. Компететно. Исчерпывающе. : Издательский дом «Вильмс» Москва Санкт-Петербург Киев 2010.

 2. Ильдар Хабибуллин. Самоучитель XML. Санкт-Петербург «БХВ-Петербург» 2016.

Допоміжна література

 1. Електронний посібник з вивчення Makromedia Dreamweaver

 2. В. Гилмор PHP4 Учбовий курс.- Питер 2017р

 3. Блейк Швендимен. PHP4 Руководство разработчика. 2017

.

Навчальний контент

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Очна форма

Лекційні заняття

№ з/п Назва теми лекції та перелік основних питань
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)
1

Лекція 1-8. Мова Javascript.( Statements(інструкції), Expressions(вирази), Operators: Арифметичні оператори, Форми інкремента, Оператори порівняння, Умовні та логічні оператори, Оператор умови if, Розширена форма else if, Логічні оператори, Числа, Методи з числами, NaN и Infinity, Перевірка на NAN, Cтроки, Екранування, Властивості та методи строк, Boolean, null, undefined, Конвертація типів даних, Об’єкти, Видалення властивостей, Методи, Послаблення глобальності)

Дидактичні матеріали: Презентація PowerPoint, комп’ютер, проектор.

Презентація: [ 170-225]

2

Лекція 9. Мова програмування PHP. (Інтеграція PHP та HTML. Стандартні теги (?php), короткі теги (?), скрипти (script Language), теги в стилі ASP(%))

Дидактичні матеріали: Презентація PowerPoint, комп’ютер, проектор.

Презентація: [ 226-230]

3

Лекція 10. Вирази, оператори. (Умовний оператор, цикли (while, do..while, for, foreche, switch PHP:POST, PHP:GET)).

Дидактичні матеріали: Презентація PowerPoint, комп’ютер, проектор.

Презентація: [231-236]

4

Лекція 11 Масиви. ( Створення масивів, пошук елемента в масиві, додавання елементів в масив )

Дидактичні матеріали: Презентація PowerPoint, комп’ютер, проектор.

Презентація: [ 237-246]

5

Лекція 12. Робота з файлами.(Перевірка існування файлів, відкриття файлів, закриття файлів, запис в файл, читання з файлу )

Дидактичні матеріали: Презентація PowerPoint, комп’ютер, проектор.

Презентація: [247-248]

6

Лекція 13. PHP та створення динамічних сторінок. ( Функції робот из файловою системою (copy, rename, unlink, basename, dirname, is_dir, opendir, closedir, readdir), перехід до іншого каталогу (chdir), включення файлів до сценарію PHP (include, require)).

Дидактичні матеріали: Презентація PowerPoint, комп’ютер, проектор.

Презентація: [249-250]

7

Лекції 14. Бази даних.( Загальний алгоритм роботи з базою даних My Sql, з’єднання з сервером (mysql_connect), Вибір бази даних (mysql_select_db), закриття з’єднання з сервером (mysql_close)).

Дидактичні матеріали: Презентація PowerPoint, комп’ютер, проектор.

Презентація: [251-253]

8

Лекція 15 Стандартні функції PHP для роботи з MySQL. ( Функції mysql_query, mysql_affected_rows, mysql_num_rows, mysql_result та інші )

Дидактичні матеріали: Презентація PowerPoint, комп’ютер, проектор.

Презентація: [254-256]

9

Лекції 16. Cookie. (Компоненти Cookie, сеанс (session), алгоритм виконання, приклад «лічильник сайту»). .

Дидактичні матеріали: Презентація PowerPoint, комп’ютер, проектор.

Презентація: [257-260]

Лабораторні заняття

Назва лабораторної роботи Кількість ауд. годин
1 Лабораторна робота 1. Розробка технічного завдання (Розділи технічного завдання: Мета створення сайту (підвищення іміджу, просування товарі та послуг в мережі інтернет), вимоги до дизайну, вимоги до функціоналу , вимоги до хостингу, вимоги до seo оптимізації) 2
2 Лабораторна робота 2. Розробка структури БД 4
3 Лабораторна робота 3. Програмування функционалу сайту 4
4 Лабораторна робота 4. Програмування запитів БД 4
5 Залікове заняття 2

Самостійна робота студента/аспіранта

Очна форма

№ з/п

Назва розділу, теми (окремого питання), що виноситься

на самостійне опрацювання

Кількість годин СРС

1

Стандартні функції роботи з масивами

10

2

Стандартні функції роботи з файловою системою

10

3

Засоби XSLT

10

4

Екранування

10

5

Boolean, null, undefined

10

6

Методи

10

Політика та контроль

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Система вимог, які ставляться перед студентом:

 • відвідування лекційних та лабораторних занять є обов’язковою складовою вивчення матеріалу;

 • на лекції викладач користується власним презентаційним матеріалом; відпрацьовує практичну частину на віртуальній машині з встановленою відповідною РСУБД; використовує гугл-диск для викладання матеріалу поточної лекції, додаткових ресурсів, лабораторних робіт та інше; викладач відкриває доступ до певної директорії гугл-диска для скидання електронних лабораторних звітів та відповідей на МКР;

 • на лекції заборонено відволікати викладача від викладання матеріалу, усі питання, уточнення та ін. студенти задають в кінці лекції у відведений для цього час;

 • лабораторні роботи захищаються у два етапи – перший етап: студенти виконують завдання на допуск до захисту лабораторної роботи; другий етап – захист лабораторної роботи. Бали за лабораторну роботу враховуються лише за наявності електронного звіту;

 • модульні контрольні роботи пишуться на лекційних заняттях без застосування допоміжних засобів (мобільні телефони, планшети та ін.); результат пересилається у файлі до відповідної директорії гугл-диску;

 • заохочувальні бали виставляються за: активну участь на лекціях; участь у факультетських та інститутських олімпіадах з навчальних дисциплін, участь у конкурсах робіт, підготовка оглядів наукових праць; презентацій по одній із тем СРС дисципліни тощо. Кількість заохочуваних балів не більше 10;

 • штрафні бали виставляються за: невчасну здачу лабораторної роботи. Кількість штрафних балів не більше 10.

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) (очна форма)

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

 1. Опитування на лекціях;

 2. виконання та захист 4 лабораторних робіт;

 3. виконання 2 модульних контрольних робіт (МКР);

 4. заохочувальні та штрафні бали.

Система рейтингових балів та критерії оцінювання

Опитування на лекціях:

«відмінно» – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 5 балів;

«добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або повна відповідь з незначними недоліками – 4 балів;

«задовільно» – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 1-3 бали;

«незадовільно» – відповідь не відповідає вимогам до «задовільно» – 0 балів.

Лабораторні роботи:

«відмінно», повна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 90% потрібної інформації) та оформлений належним чином електронний протокол до лабораторної роботи – 15/13 балів;

«добре», достатньо повна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 75% потрібної інформації) та оформлений належним чином електронний протокол до лабораторної роботи – 12/11 бали;

«задовільно», неповна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 60% потрібної інформації), незначні помилки та оформлений належним чином електронний протокол до лабораторної роботи – 10/8 бал;

«незадовільно», незадовільна відповідь та/або не оформлений належним чином електронний протокол до лабораторної роботи – 0/3 балів.

За кожне заняття запізнення з поданням лабораторної роботи до захисту від встановленого терміну оцінка знижується на 1 бал.

Модульні контрольні роботи:

«відмінно», повна відповідь (не менш ніж 90% потрібної інформації) – 9-10 балів;

«добре», достатньо повна відповідь (не менш ніж 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними помилками – 7-8 балів;

«задовільно», неповна відповідь (але не менш ніж 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 5-6 бали;

«незадовільно», незадовільна відповідь (неправильний розв’язок задачі), потребує обов’язкового повторного написання в кінці семестру – 0-4 балів.

Заохочувальні бали

– за виконання творчих робіт з кредитного модуля (наприклад, участь у факультетських та інститутських олімпіадах з навчальних дисциплін, участь у конкурсах робіт, підготовка оглядів наукових праць тощо); за активну роботу на лекції (питання, доповнення, зауваження за темою лекції, коли лектор пропонує студентам задати свої питання) 1-2 бали, але в сумі не більше 10;

– презентації по СРС – від 1 до 5 балів.

Міжсесійна атестація

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів максимально можлива кількість балів – 37 балів (2 лабораторні, МКР-1, 2 експрес-контрольні, 7 заохочувальних балів). На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менший ніж 15 балів.

За результатами 13 тижнів навчання максимально можлива кількість балів – 53 балів (4 лабораторні, МКР-2, 2 експрес-контрольні, 13 заохочувальних балів). На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менший ніж 25 балів.

Максимальна сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RD = 4*rлаб+2*rмкр+5*rек + (rз - rш)=4*15+2*10+2*5+ (rз - rш)=100 + (rз - rш),

де rлаб – бал за лабораторну роботу (0…15);

rмкр – бал за написання МКР (0…10);

rек – бал за написання експрес-контрольної роботи (0…4);

rз – заохочувальні бали за активну участь на лекціях, презентації, участь в олімпіадах, конкурсі роботи, наукові роботи за тематикою дисципліни (0…10);

rзш – штрафні бали.

Залік:

Студенти, які виконали всі умови допуску до семестрової атестації (не мають заборгованостей з лабораторних робіт, наявні усі електронні звіти) та набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD ≥ 60), отримують залікову оцінку (залік) так званим «автоматом» відповідно до набраного рейтингу (табл. 1, що наведена нижче). У такому разі до заліково-екзаменаційної відомості вносяться бали RD та відповідні оцінки.

Студенти, які набрали протягом семестру менше ніж 60 балів та не мають заборгованостей, зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три теоретичних питання і два практичних. Перелік питань наведений у методичних рекомендаціях до засвоєння кредитного модуля. Кожне питання оцінюється у 20 балів.

Студентам, які протягом семестру набрали більш ніж 60 балів та виконали всі умови допуску, надається можливість виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки. В такому разі, попередній рейтинг студента з кредитного модуля скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи (табл. 1, що наведена нижче).

Система оцінювання питань:

«відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 18-20 балів;

«добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або незначні неточності) – 13-17 балів;

«задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) – 7-12 балів;

«незадовільно», незадовільна відповідь – 0-6 балів.

Сума набраних балів RD або балів за залікову роботу переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

Таблиця 1. Переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою

Кількість балів Оцінка
100-95 Відмінно
94-85 Дуже добре
84-75 Добре
74-65 Задовільно
64-60 Достатньо
Менше 60 Незадовільно
Не виконані умови допуску Не допущено

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

 • передбачена можливість закривати частину лабораторного та лекційного матеріалу шляхом здобування сертифікатам по online курсам відповідних розділів та тем дисципліни;

 • перелік теоретичних питань, які виносяться на семестровий контроль наведено в Додатку 1;

Робочу програму навчальної дисципліни (Силабус):

Складено доцент, к.т.н., Крилов Євген Володимирович

Ухвалено кафедрою ІСТ(протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету[1] (протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Додаток 1

Перелік теоретичних питань на залік

 1. Statements (інструкції)

 2. Expressions (вирази),

 3. Operators: Арифметичні оператори,

 4. Форми інкремента,

 5. Оператори порівняння,

 6. Умовні та логічні оператори,

 7. Логічні оператори, Числа,

 8. Методи з числами,

 9. Cтроки,

 10. Конвертація типів даних,

 11. Об’єкти,

 12. Мова програмування PHP

 13. Вирази, оператори

 14. Масиви

 15. Робота з файлами

 16. PHP та створення динамічних сторінок

 17. Бази даних

 18. Стандартні функції PHP для роботи з MySQL

 19. Cookie.

[1] Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін.