ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН - Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма Інтегровані інформаційні системи, Інформаційне забезпечення робото технічних систем, Інформаційні управляючі системи та технології
Статус дисципліни Вибіркова
Форма навчання очна(денна)
Рік підготовки, семестр 2 курс, весняний семестр; 3 курс, осінній семестр; 3 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни 120 годин
Семестровий контроль/ контрольні заходи залік/модульна контрольна робота
Розклад занять http://rozklad.kpi.ua
Мова викладання Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів

Лектор: старший викладач, Яланецький Валерій Анатолійович

v.yalanetskyi@gmail.com

Лабораторні: старший викладач, Яланецький Валерій Анатолійович

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua

Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Тотальна цифролізація та діджиталізація бізнес-процесів продукують запити до нових компетенцій серед фахівців з інформаційних систем, зокрема на ринку праці існує дефіцит у висококваліфікованих ІТ-спеціалістах з децентралізованих баз даних типу блокчейн. В навчальній дисципліні вивчаються теоретичні засади, підходи, засоби та технології програмування розподілених мереж блокчейн. А також теоретичні засади щодо парадигми суверенності особистості та концепції децентралізованих сертифікатів.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення студентами/слухачами методів та засобів побудови примітивних мережевих моделей децентралізованих баз даних типу блокчейн, одержання навичок програмування блокчейну із використанням сучасних мов та середовищ програмування зокрема Python, Java, GOLang.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів/слухачів здібностей:

 • проектуванню типового рішення децентралізованої бази блокчейн;

 • програмуванню скелету блокчейну, розробки методів додавання блоків у

  блокчейн, формування і запис у блокчейн транзакцій, програмування алгоритму консенсусу;

Студенти/слухачі після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

- ролі і місця блокчейну при проектуванні і налагоджені інформаційних систем;

- принципів і методів побудови типових блокчейн рішень;

- основних методів забезпечення функціонування консенсусу мережевого блокчейну;

- сучасних програмних технологій розгортання блокчейн-екосистем.

уміння:

- проаналізувати відомі способи проектування блокчейну у відповідності з поставленим завданням і вибрати конкретний метод, виходячи із мети, завдань, реальних допущень та обмежень розробки блокчейну;

- вибрати конкретні методи побудови блокчейну та побудувати прототип блокчейну.

досвід:

- раціонально використовувати сучасні технології, пакети прикладних програм та інтегровані середовища програмування блокчейну;

- оволодіння сучасними програмними засобами програмування блокчейну в середовищах Python, Java, та факультативно C, GOLang, CoDeSys.

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Пререквізити: математика, інформатика, програмування, адміністрування операційних систем, теорія інформації та кодування, теоретичні основи криптографії, основи баз даних, теорія систем та системний аналіз.

Постреквізити: знання одержані при вивчені данної дисципліни використовуються в наступних дисциплінах: проектування розподілених баз даних, проектування інформаційних систем, проектування комп'ютеризованих інтелектуальних систем управління та інші.

Зміст навчальної дисциплін

Обсяг навчальної дисципліни

За денною формою навчання обсяг: 120 годин (36год – Лекції, 18год – ЛР, 66год – СРС)

Дисципліна складається з наступних навчальних складових: Лекції, Лабораторні роботи (ЛР), Модульна контрольна робота (МКР), Залікова контрольна робота (ЗКР).

Тематика лекційних занять

РОЗДІЛ I. КОНЦЕПЦІЯ БЛОКЧЕЙНУ

Тема 1.1. Історія та мотивації появи блокчейну.

Тема 1.2. Децентралізовані мережі та блокчейн.

Тема 1.3. Хешування в блокчейні.

Тема 1.4. Консенсус в блокчейні.

Тема 1.5. Масштабованість та анонімність блокчейну.

Тема 1.6. Надійність та безпека блокчейну.

Тема 1.7. Смарт-контракти на блокчейні.

Тема 1.8. Законодавче поле блокчейн-технологій.

Тема 1.9. Приклади блокчейн-екосистем.

РОЗДІЛ II. НАЙКРАЩІ БЛОКЧЕЙН-ПРАКТИКИ

Тема 2.1. Екосистема Біткойн.

Тема 2.2. Надбудови блокчейну Біткойн.

Тема 2.3. Екосистема Ефіріум.

Тема 2.4. Екосистема Polkadot.

Тема 2.5. Суверенна особистість.

Тема 2.6. Як блокчейн змінить світ навколо.

Тема 2.7. Децентралізовані фінанси та NFT-сектор.

Тематика лабораторних робіт (ЛР)

Тема 01. Середовище розробки та скелет прототипу блокчейну.

Тема 02. Транзакції та майнінг блоків в прототипі блокчейну.

Тема 03. Взаємодія з прототипом блокчейном засобами Postman.

Тема 04. Організація консенсусу в прототипі блокчейну.

Тема 05. Транзакції в блокчейні Bitcoin.

Тема 06. Смарт-контракти на блокчейні Ethereum.

Навчальні матеріали та ресурси

Базові джерела

 1. Биткойн для чайников [Текст] / Компания Prypto; [гл. ред. С. Н. Тригуб; пер. с англ. А. Ю. Барабаша]. - М. [и др.]: Диалектика, 2017. - 233 с.

 2. Технология блокчейн. То, что движет финансовой революцией сегодня [Текст]: [пер. с англ.] / А. Тапскотт, Д. Тапскотт. - М.: Эксмо, 2017. - 444 с.

 3. Винья Пол, Кейси Майкл. Машина правды. Блокчейн и будущее человечества, 2008. 320 с.

 4. Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра [Текст] / А. Генкин, А. Михеев. - Москва: Альпина Паблишер, 2018. - 587 с.: ил. - Загл. обл.: Blockchain. - 2000 экз. - **ISBN **978-5-9614-6558-7.

 5. Создаем Blockchain с нуля на Python. URL: https://python-scripts.com/blockchain. (дата звернення: 06.03.2018).

Додаткові джерела

 1. Блокчейн. Схема новой экономики [Текст]: [пер. с англ.] / М. Свон. - М.: Олим-Бизнес, 2017. - 234 с.

 2. Роль электронных денег в становлении и развитии национальной

  платежной системы России [Текст]: монография / Н. Н. Куницына, Е. И. Дюдикова; Северо-Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 191 с.

 3. Феномен биткоина или все что нужно знать о цифровом золоте. Sirius

  crypto, 2017. 32 с.

 4. Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller,

  Steven Goldfeder. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: А Comprehensive Introduction. Draft. Feb 9, 2016, published bу Princeton University Press.

 5. Атаки в мире криптовалют. URL:

  https://cryptor.net/bezopasnost/ataki-v-mire-kriptovalyut. (дата звернення: 28.02.2018).

 6. Атаки в мире криптовалют. URL:

  pingblockchain.corn/ataki-v-sviti-kriptovaljut. (дата звернення: 06.03.2018).

 7. ValueWeb. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные

  технологии для создания интернета ценностей [Текст] / К. Скиннер; пер. с англ. Н. Яцюк; [науч. ред. А. Форк]. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 414 с.

 8. Золотой запас. Почему золото, а не биткоины - валюта XXI века?

  [Текст] / Д. Рикардс; [пер. с англ.: Л. Буравчикова, В. Соков]. - М.: Эксмо, 2017. - 190 с.

 9. Как сделать свой блокчейн. URL:

  https://habr.com/ru/company/otus/blog/342974/ (дата звернення: 06.03.2018).

 10. Технологія блокчейн: комп'ютерний практикум [Електронний ресурс]:

  навч. посіб. для студ. освітньої програми «Інтегровані інформаційні системи» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.А. Яланецький. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.5 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 54 с. [DRAFT].

4.3 Рекомендації та роз’яснення

Зазначені навчальні матеріали та ресурси вільно доступні в інтернеті;

Обов’язковим для прочитання є інформація згідно тематики, що викладена у змісті навчальної дисципліни;

Факультативним для прочитання є інформація, що стосується мови Solidity;

Зв’язок цих ресурсів з конкретними темами дисципліни наведений далі у Навчальному контенті.*
*

Навчальний контент

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні заняття

Назва теми лекції та перелік основних питань
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)
1

ВСТУП. Структура та зміст дисципліни. РСО

Структура навчальної дисципліни «Технологія блокчейн», РСО. Мета курсу. Перспективи та місце технологій блокчейн у соціальній та науковій сфері людства. Загальні поняття та базова термінологія блокчейн-технологій. Розподілені системи блокчейн.

Джерела: [1, Гл.1]

2

Тема 1.1. Історія та мотивації появи блокчейну

Історичний мікро-екскурс в монетарну та фінансову політику людських цивілізацій. Економічні кризи, причини виникнення та засоби усунення. Надуті бульки як реальність фінансового-економічної системи світу. Виникнення блокчейн для радикальної революційної зміни фінансової системи світу. Ази блокчейн систем.

Джерела: [2, Гл.1]

3

Тема 1.2. Децентралізовані мережі та блокчейн

Короткий огляд від доінтернетних мереж до сучасних файлообмінних децентралізованих мереж що лягли в основу інноваційних блокчейн рішень. Мережа ФідоНет. Мережі Napster, Gnutella та eDonkey. Мережа BitTorrent. ДаркНет та мережа Tor. Поява Біткоїну як логічне продовження децентралізованих мереж.

Джерела: [1, Гл.3]

4

Тема 1.3. Хешування в блокчейні

Визначення та приклади хешування. Основні властивості та унікальна здатність хеш-функцій. Приклади хеш-функцій. Некриптографічні та криптографічні хеш-функції. Роль хешування в побудові блокчейну. Хешування транзакцій та блоків. Дерево Меркла. Приклади використання хеш-функцій.

Джерела: [1, Гл.3]

5

Тема 1.4. Консенсус в блокчейні

«Гра на довіру» як віддзеркалення бізнес-стосунків між типовими учасниками. Теоретичні основи консенсусу. Середньовічна проблема візантійських генералів. Майнінг як пошук консенсусу в блокчейні. Простий приклад майнінгу. Різновиди алгоритмів консенсусу. Алгоритми консенсусу PoW, PoS та інші. Головні особливості.

Джерела: [1, Гл.3]

6

Тема 1.5. Масштабованість та анонімність блокчейну

Визначення нод, вузлів, пулів. Життєвий цикл транзакції типового блокчейну. Швидкість роботи та пропускна здатність блокчейну. Швидкість розповсюдження блоків в блокчейні. Трилема масштабованості блокчейну. Рішення щодо масштабування провідних блокчейнів. Рух шифропанків Анонімність в мережі. Псевдо-анонімність блокчейну Біткойн. Справді анонімні блокчейни.

Джерела: [1, 18]

7

Тема 1.6. Надійність та безпека блокчейну

Вразливості блокчейнів. Атака 51%. Форки. Деанонімізація. Бот-майнінг. Подвійні витрати. Приклад вірогідної атаки 51% на блокчейн. Захист блокчейну від подвійної витрати. Підтвердження транзакцій. Сирітські блоки. Хард-форк та софт-форк. Мемпул та його завантаження. Приклади блокчейн-рішень щодо захисту від атаки 51%. Приклади вдалих атак на блокчейни.

Джерела: [1, 18]

8

Тема 1.7. Смарт-контракти на блокчейні

Еволюція контрактної системи. Термінологія, історія та як працюють смарт-контракти. Відмінності типових юридичних контрактів від смарт-контрактів. Плюси та мінуси смарт-контрактів. Смарт-контракти в блокчейнах Біткойн та Ефіріум. Практичне використання смарт-контрактів у суспільному житті.

Джерела: [2, Гл.5]

9

Тема 1.8. Законодавче поле блокчейн-технологій

Сучасний стан блокчейн-технологій у законодавстві країн світу. Платіжні, утиліті та сек’юріті токени. Країни, що визнали блокчейн Біткоїну без юридичного врегулювання. Країни, де Біткойн заборонено. Законопроєкт про віртуальні активи в Україні. Блокчейн-технопарк в Білорусі.

Джерела: [4, Гл.1]

10

Тема 1.9. Приклади блокчейн-екосистем

Приватні та публічні блокчейни. Державні блокчейни. Блокчейни для сфери торгівлі та біржових платформ. Блокчейн для браузера Brave. Стейблкойн Tether та інші. Агрегатор криптомонет та токенів CoinMarcetCap. Екосистема Binance. Огляд перспективних рішень на блокчейні Ефіріум.

Джерела: [1, Гл.2]

11

Тема 2.1. Екосистема Біткойн

Структура блокчейну Біткойн. Алгоритм консенсусу та майнінг в блокчейні Біткойн. Винагорода за емісію нових монет. Обмежена емісії біткоїнів до 2140 року. Транзакції. Підписи транзакцій. «Баланс» гаманця Біткоїну. Входи та виходи транзакцій. Хеш-функція SHA-256. Масштабованість та псевдо-анонімність блокчейну Біткойн. Сервіси та гаманці для роботи з блокчейном Біткойн. Спекулятивний ринок та дефіцит активу Біткойн.

Джерела: [1, Гл.4]

12

Тема 2.2. Надбудови блокчейну Біткойн

Софт-форк Segregated Witness. Підписи MultiSig. Erlay та BTCPay. Міксери CoinJoin, CoinSwap, Dandelion. Сайдчейни Liquid, Rootstock. Миттєві платежі Lightning Network. Атомарні свопи.

Джерела: [1, Гл.4]

13

Тема 2.3. Екосистема Ефіріум

Структура блокчейну та майнінг в блокчейні Ефіріум. Винагорода за необмежену емісію нових монет. Транзакції. Підписи транзакцій. «Баланс» гаманця Ефіріуму. Хеш-функція. Масштабованість Ефіріуму. Сервіси та гаманці блокчейну Ефіріум.

Джерела: [1, Гл.5]

14

Тема 2.4. Екосистема Polkadot

Які проблеми вирішує технологія Polkadot. Проблема швидкості передачі даних між публічними та приватними блокчейнами. Структура Polkadot. Поняття та принцип роботи парачейнів. Токен DOT та його функції. Стейкінг в мережі Polkadot. Kusama – побратим Polkadot.

Джерела: [5, Гл.1]

15

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Онлайн-тестування за матеріалами попередніх лекцій та ЛР.

Джерела: [1-5]

16

Тема 2.5. Суверенна особистість

Технологія суверенної особистості Self-Sovereign Identity and Verifiable Credentials (SIS). Цифровий суверенітет. Децентралізовані сертифікати. Децентралізовані ідентифікатори (DID). Володіння особистими даними. Сфери застосування SSI. Приклад DID та VC-документу.

Джерела: [3, Гл.8]

17

Тема 2.6. Як блокчейн змінить світ навколо

Нові концепції, що народжує технологія блокчейн. Сфери застосування технологій блокчейн. Соціальний інжиніринг. Нові фахівці в сфері блокчейн-програмінгу. Соціальний рейтинг на блокчейні. Електронні нотаріуси на смарт-контрактах.

Джерела: [3, Гл.6-7]

18

Тема 2.7. Децентралізовані фінанси та NFT-сектор

ВИСНОВКИ

Визначення та властивості DeFi. Блокчейн-платформи, що підтримують DeFi. Місце екосистеми Ефіріум в сфері DeFi. Навіщо потрібні екосистеми DeFi. Децентралізовані стейблкоїни. Проєкт MakerDAO на Ефіріумі. Некастодіальні лендінгові протоколи. Децентралізовані біржі. Синтетичні активи. Security Token Offering. DeFi-ескроу. NFT-токени як спосіб оцифрування майнових та авторських прав.

Джерела: [5, Гл.2]

Загальна кількість годин на всі 18 Лекцій (денна) 36

**
**

Лабораторні заняття

Назва ЛР Кількість годин
1

Тема 01: Середовище розробки та скелет прототипу блокчейну

Необхідно розгорнути та налаштувати робоче місце розробника простого прикладу блокчейну, скачавши необхідне програмне забезпечення з інтернету. Підключити фреймворки та бібліотеки. Необхідно ознайомитися з базовими поняттями блокчейну. Далі створити методи внесення нових блоків, реалізувати алгоритм підтвердження роботи (PoW). Результатом проведеної роботи повинні бути скріншоти, що містять необхідні методи та їх тестовий виклик.

Джерела: [15]

3
2

Тема 02: Транзакції та майнінг блоків в прототипі блокчейну

Необхідно ознайомитися з фреймворком Flask, реалізувати функціонал взаємодії з прототипом блокчейну. Написати методи створення нової транзакції, майнінгу нового блоку та повернення поточного ланцюга блокчейну. Результатом проведеної роботи повинні бути скріншоти, що містять необхідні методи та їх тестовий виклик.

Джерела: [15]

3
3

Тема 03: Взаємодія з прототипом блокчейном засобами Postman

Необхідно ознайомитися з додатком Postman, навчитися взаємодіяти з прототипом блокчейну за допомогою HTTP-запитів. За допомогою додатка Postman створити GET-та POST-запити до прототипу блокчейну. Результатом проведеної роботи повинні бути скріншоти, що містять необхідні методи та їх тестовий виклик.

Джерела: [15]

3
4

Тема 04: Організація консенсусу в прототипі блокчейні

Необхідно ознайомитися з алгоритмом Консенсусу. Реалізувати алгоритм консенсусу, створити метод для реєстрації вузлів. Результатом проведеної роботи повинні бути скріншоти, що містять необхідні методи та їх тестовий виклик.

Джерела: [15]

3
5

Тема 05: Транзакції в блокчейні Bitcoin

Необхідно створити тестовий гаманець в блокчейні Bitcoin. Отримати тестові криптомонети та перевести їх на інший гаманець. Результатом проведеної роботи повинні бути скріншоти, що верифікують результат особистого виконання завдання.

Джерела: [15]

3
6

Тема 06: Смарт-контракти на блокчейні Ethereum

Необхідно ознайомитися з програмним забезпеченням задля розгортання інструментарію створення смарт-контрактів. Розробити та задеплоїти найпростіший смарт-контракт. Результатом проведеної роботи повинні бути серія скріншоти із результатами встановлення програмного забезпечення та виконання тестового смарт-контракту.

Джерела: [15]

3
Загальна кількість годин на ЛР (денна) 18

Самостійна робота студента/слухача

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість годин
1 Блокчейн Ethereum 2.0 4
2 Блокчейн EOS 4
3 Блокчейн TRON 4
4 Блокчейн Solana 4
5 Блокчейн HORIZEN 4
6 Блокчейн Cardano 4
7 Блокчейн-рішення в сфері навчання та освіти 4
8 Блокчейн Uniswap 4
9 PARSIQ – інструмент для аналітики блокчейнів 4
10 Цифрова форма женьміньбі Китаю 4
11 Підготовка електронних Звітів до ЛР 16
12 Підготовка до МКР 5
13 Підготовка до ЗКР 5
Загальна кількість годин на всі теми СРС (денна) 66

Політика та контроль

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Вимоги, які ставляться перед студентом/слухачем дисципліни:

 • відвідування лекційних та лабораторних занять є обов’язковою складовою вивчення матеріалу, викладач фіксує присутність на заняттях;

 • на лекції викладач користується власним презентаційним матеріалом; який по закінченні лекції викладає у телеграм-чат з відповідної дисципліни де присутній потік студентів/слухачів;

 • на лекції заборонено відволікати викладача від подання матеріалу студентам/слухачам, усі питання, уточнення та ін. студенти/слухачі ставлять в кінці лекції у відведений для цього час;

 • ЛР захищаються у два етапи – перший етап: студенти/слухачі готують електронний Звіт, який надсилається на відповідну електронну адресу викладачу; другий етап – захист ЛР за розкладом у фізичній чи віртуальній присутності та при наявності Звіту. Бали за ЛР враховуються лише за виконання двох етапів;

 • МКР виконується на лекційному занятті шляхом проходження Тестування, нікуди результати переправляти не потрібно, процес повністю автоматизовано;

 • у відповідності до «Кодексу честі» ЛР, МКР, ДКР, ЗКР, ЕКР, Тести та Звіти студенти/слухачі виконують самостійно;

 • заохочувальні бали виставляються за: активну участь на лекціях;

 • штрафні бали виставляються за: невчасну здачу ЛР.

Види контролю та рейтингова система оцінювання (РСО)

Склад рейтингу студента/слухача

Семестровий рейтинг студента/слухача складається з балів, що він отримує за:

 1. Виконання, оформлення та захист 6 лабораторних робіт;

 2. Виконання модульної контрольної роботи (МКР);

 3. Активність в семестрі у вигляді заохочувальних та/або штрафних

  балів.

Сесійний рейтинг студента/слухача дисципліни складається з балів, що він отримує за:

 1. Виконання Залікової контрольної роботи (ЗКР).

Рейтинг студента/слухача = Семестровий рейтинг + Сесійний рейтинг

Поточний контроль

Лабораторні роботи

Кожна ЛР оцінюється максимальним рейтинговим балом – 8 із наступною градацією оцінок:

 • повна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 90% потрібної інформації) та оформлений належним чином електронний Звіт до ЛР – 8 балів;

 • достатньо повна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 75% потрібної інформації) та оформлений належним чином електронний Звіт до ЛР – 6…7 бали(ів);

 • неповна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 60% потрібної інформації), незначні помилки в електронному Звіті до ЛР – 2…5 бали(ів);

 • наявність лише оформленого належним чином електронного Звіту до ЛР – 1 бал;

 • незадовільна відповідь та/або не оформлений електронний Звіт до ЛР – 0 балів.

За кожен місяць затримки захисту ЛР її бальна оцінка знижується на 1 бал.

Модульна контрольна робота (МКР)

В денній формі навчання передбачене виконання МКР.

МКР проводиться у форматі Тестування. Бальна вага МКР – 52 балів.

Перелік питань до МКР наведений у додатку 1. Тест МКР містить 75 запитань (завдань). Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 очко. Відсоток зароблених очок переводиться у рейтинговий бал за МКР наступним чином:

Відсоток правильних відповідей, % 99 - 100 97 - 98 95 - 96 94 92 - 93 90 - 91 88 - 89 85 - 87 82 - 84 75 - 81 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29

<

25

Балів за МКР 52 51 50 49 48 46 44 42 40 38 36 33 30 26 22 18 14 10 6 2 0

Домашня контрольна робота (ДКР)

ДКР заочної форми відповідає МКР денної форми навчання.

Заохочувальні бали

За активну роботу на лекції (питання, доповнення, зауваження за темою лекції, коли лектор пропонує студентам задати свої питання) 1-2 бали, але в сумі не більше 10.

Штрафні бали

За несвоєчасний захист ЛР, не більше 2 балів до кожної ЛР.

Календарний контроль (міжсесійна атестація)

Календарний контроль для заочної форми навчання не передбачений.

Календарний контроль проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання студентами/слухачами вимог Силабусу.

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів максимальний поточний рейтинг – 16 балів (2 ЛР). На першій атестації (8-й тиждень) студент/слухач отримає «атестовано», якщо його поточний рейтинг не менший ніж 10 балів.

За результатами 13 тижнів навчання максимальний поточний рейтинг – 32 балів (4 ЛР). На другій атестації (14-й тиждень) студент/слухач отримає «атестовано» (А), якщо його поточний рейтинг не менший ніж 17 бал.

За невиконання умов атестації студент/слухач отримає «не атестовано» (НА).

Якщо студент/слухач з потоку не обирав дисципліну – він отримає «не вивчає» (НВ).

**
**

Семестровий рейтинг студента/слухача

Максимальна сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру (семестровий рейтинг RD) складає не більше 100 балів:

RD = 6*rЛР + 1*rМКР + (rЗrШ)=6*8 + 1*52 + (rЗrШ)=100 + (rЗrШ),

де rЛР – бал за кожну ЛР (0…8);

rМКР – бал за виконання одної МКР (0…52);

rЗ – заохочувальні бали за активну участь на лекціях (0…10);

rШ – штрафні бали за несвоєчасне виконання ЛР та МКР (0…10).

Семестровий контроль (сесія)

Наприкінці семестру, умовою допуску до Сесії є відсутність заборгованостей (зарахування всіх ЛР й виконання МКР) та семестровий рейтинг студента/слухача RD ≥ 60. Допущеним таким чином студентам/слухачам пропонується Залікова оцінка так званим «автоматом». В такому разі до заліково-екзаменаційної відомості вносяться зароблені бали RD та відповідні оцінки.

Студенти/слухачі, у яких RD < 60 та вони не мають заборгованостей, зобов’язані виконувати ЗКР у форматі Тестування. В цьому випадку бальна вага ЗКР – 40 балів.

Студентам/слухачі, які протягом семестру заробили RD ≥ 60 та мають допуск, надається можливість виконувати ЗКР з метою підвищення оцінки. В такому разі, попередній рейтинг RD скасовується і фінальна оцінка виставлятиметься з урахуванням результату ЗКР (у форматі Тестування). В цьому випадку бальна вага ЗКР – 100 балів.

Перелік питань до ЗКР наведений у додатку 1.

Тести ЗКР містять 100 запитань (завдань). Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 очко. Відсоток зароблених очок за Тест переводиться у Сесійний рейтинг студента/слухача.

У випадку підвищення оцінки, зароблені очки це і є фінальний Рейтинг студента/слухача.

Сесійний рейтинг студента/слухача

Тест ЗКР оцінюється наступним Сесійним рейтинговим балом:

Відсоток правильних відповідей, % 99 - 100 97 - 98 95 - 96 94 92 - 93 90 - 91 88 - 89 85 - 87 82 - 84 75 - 81 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29

<

25

Балів за ЗКР 40 39 38 36 34 31 27 22 18 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Рейтингова система оцінювання (РСО) результатів вивчення дисципліни

Рейтинг студента/слухача переводиться до Залікової оцінки згідно з наступною таблицею відповідності кількості набутих рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Рейтинг студента/слухача Залікова оцінка
94 - 100 Відмінно
85 - 94 Дуже добре
75 - 84 Добре
65 - 74 Задовільно
60 - 64 Достатньо
Менше 60 Незадовільно
Не виконані умови допуску Не допущено

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

 • перелік теоретичних питань, які виносяться на Поточний, Календарний та Семестровий контроль наведено в Додатку 1;

 • на початку семестру викладач інформує студентів/слухачів про можливість пройти відповідні безкоштовні (або платні) курси на свій розсуд по тематиці навчальної дисципліни. Після отриманням студентом/слухачем офіційного сертифікату проходження відповідних курсів, викладач зараховує відповідну частину курсу (або курс в цілому).

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено старший викладач, Яланецький Валерій Анатолійович

Ухвалено кафедрою ІСТ(протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету[1] (протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Додаток 1

Перелік питань на МКР/ДКР/ЗКР

 1. Блокчейн як мережа

 2. Індекс довіри суспільства до державних інституцій

 3. Найперший блокчейн проєкт

 4. Виникнення кредитних карток

 5. Онлайн-банкінг

 6. Генезис-блок першого блокчейну проєкту

 7. Блокчейн. Визначення. Термінологія

 8. Структура реєстру типового блокчейна

 9. Інтеграція блокчейнів

 10. Користувачі блокчейну

 11. Як працює типовий блокчейн?

 12. Алгоритм прийняття узгоджених рішень

 13. Найстаріша задача, яка вимагала прийняття узгоджених рішень

 14. Що містить кожен блок типового блокчейну?

 15. Тип структури даних, що використовується в блокчейні

 16. Транзакції в блокчейні. Визначення

 17. Властивості, якими володіє блокчейн

 18. Властивості, якими не володіє блокчейн

 19. Що таке Токен в блокчейні

 20. Централізована мережа

 21. Однорангова мережа

 22. Мережа Napster

 23. Мережа Мережа

 24. Мережа FIDO

 25. Мережа Torrent

 26. Мережа eDonkey

 27. Мережа BitTorrent

 28. Мережа Bitcoin

 29. Розподілена архітектура мережі

 30. Децентралізована архітектура мережі

 31. Централізована архітектура мережі

 32. Доінтернетна децентралізована мережа

 33. Засоби анонімізації роботи в мережі

 34. Зберігання віртуальних монет блокчейну

 35. Особливість блокчейн-мереж

 36. Одноранговий вузол мережі

 37. Нода, повна нода. Пул мережі

 38. Концепція «Інтернет цінності»

 39. Концепція "Інтернет інформації"

 40. Концепція "Інтернет взаємодії"

 41. Впровадження технологій блокчейн

 42. Відмінність децентралізованих мереж від розподілених

 43. Відмінність розподілених мереж від децентралізованих

 44. Відмінність централізованих мереж від розподілених

 45. Хеш, хешування та результат хешування в блокчейні

 46. Властивості простого та криптографічного хешування

 47. Суть колізії

 48. Відмінності простого хешування від криптографічного

 49. Хеш-функції CRC-32, CRC-16, MD5, SHA-1, SHA-256, Keccak-256

 50. Склад блоку в блокчейні

 51. Незмінність блокчейну

 52. Хеш генезис-блоку найпершого блокчейну

 53. Хеш-гра майнерів

 54. Хешчейн та хешрейт

 55. Проблема "візантійських генералів"

 56. Алгоритм консенсусу Proof of Work

 57. Алгоритм консенсусу Proof of Stake

 58. Алгоритм консенсусу Proof of Stake Time.

 59. Алгоритм консенсусу Proof of Elapsed Time

 60. Алгоритм консенсусу Delegated Proof of Stake

 61. Алгоритм консенсусу Leased Proof of Stake

 62. Алгоритм консенсусу Proof of Activity

 63. Алгоритм консенсусу Proof of Validatory

 64. Алгоритм консенсусу Proof Of Burn

 65. Алгоритм консенсусу Proof of Weight

 66. Алгоритм консенсусу Proof of Capacity

 67. Алгоритм консенсусу Proof of Checkpoint

 68. Алгоритм консенсусу Proof of Importance

 69. Майнер та Валідатор в блокчейн-індустрії

 70. Пропускна здатність блокчейн-мережі

 71. Затримка розповсюдження блоку

 72. TPS в блокчейнах Біткойн та Ефіріум

 73. Протокол розповсюджується нового блоку в мережі

 74. Орфанні (сиротні) блоки

 75. Час розповсюдження блоку до половини нод мережі Біткойну

 76. Пропускна здатність транзакцій в мережі Біткойн

 77. Трилема масштабованості блокчейну

 78. Шардінг в блокчейні Ефіріум

 79. Сайдчейни

 80. Приватність згідно "Маніфесту шифропанків"

 81. Чому біткойн псевдо-анонімний?

 82. Анонімність блокчейнів

 83. Суть такої вразливість блокчейну як Форк

 84. Суть такої вразливість блокчейну як Спам мемпула?

 85. Суть такої вразливість блокчейну як DDoS?

 86. Суть такої вразливість блокчейну як Sybil?

 87. Суть такої вразливість блокчейну як Маніпуляція транзакціями?

 88. Суть такої вразливість блокчейну як Атака 51%?

 89. Суть такої вразливість блокчейну як Підкуп?

 90. Суть такої вразливість блокчейну як Маніпуляція часом?

 91. Суть такої вразливість блокчейну як Selfish Mining?

 92. Суть такої вразливість блокчейну як Подвійна витрата?

 93. Суть такої вразливість блокчейну як Деанонімізація?

 94. Суть такої вразливість блокчейну як Бот-нет майнінг?

 95. Корегування складності мережі в Біткойні

 96. Що таке Форк?

 97. Атака 51%

 98. Запобіжник від подвійної витрати у блокчейні

 99. Вразливості блокчейну на рівні майнерів

 100. Вразливості блокчейну на рівні мережі

 101. Вразливості блокчейну на рівні користувача

 102. Аналог юридичних/судових витрат у смарт-контрактах Ефіріума

 103. Смарт-контракти та активи

 104. Функція оракулів у смарт-контрактах

 105. Переваги та недоліки смарт-контрактів

 106. Повний по Тюрингу смарт-контракт

 107. Не повний по Тюрингу смарт-контракт

 108. Блокчейн із не повними по Тюрингу смарт-контрактами

 109. Блокчейн із повними по Тюрингу смарт-контрактами

 110. Мова програмування смарт-контрактів на блокчейні Ефіріум

 111. Що таке EVM?

 112. Виконання смарт-контрактів блокчейну Ефіріум

 113. Що таке DAO в сфері смарт-контрактів?

 114. Вартість виконання смарт-контракту на блокчейні Ефіріум

 115. Смарт-контракти для в різних сферах людської діяльності

 116. Перший смарт-контракт на блокчейні Біткойн

 117. Правовий статус індустрії блокчейн-технологій

 118. Що таке Security-токени та Utility-токени?

 119. Тест для визнання токенів як Security-tokens

 120. Різниця між криптомонетою та токеном

 121. В якій країні у 2020 році Біткойн визнано легальним платіжним засобом?

 122. Країни де Біткойн прирівняно до товару

 123. Країни де Біткойн прирівняно до окремої валюти

 124. Країна де Біткойн прирівняно до кримінальної діяльності

 125. Початок врегулювання криптоіндустрії в Україні

 126. Країна де 2018 року проголошено "Декрет про розвиток цифрової економіки"

 127. SEC, PSAN та MiCA.

 128. Стейблкойн – це?

 129. Цифрова валюта. Токеноміка

 130. Токен, що підтримує браузер Brave

[1] Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін.