Проектування інформаційних систем-1. Особливості проектування інформаційних систем - Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма Інтегровані інформаційні системи
Статус дисципліни Нормативна
Форма навчання очна(денна)/заочна/дистанційна
Рік підготовки, семестр 4 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни 90 годин (36 годин – Лекції, 18 годин – Лабораторні,36 годин – СРС)
Семестровий контроль/ контрольні заходи Залік
Розклад занять http://rozklad.kpi.ua
Мова викладання Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів

Лектор: д.т.н., проф., Корнієнко Богдан Ярославович

b.korniyenko@kpi.ua

моб. +38(096)965-05-17

Лабораторні: ст. викл. Яланецький Валерій Анатолійович

v.yalanetskyi@kpi.ua

моб. +38(067)750-08-87

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua

Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Опис дисципліни. Даний курс знайомить студентів із сучасними поглядами на науково-методичні основи та стандарти в галузі проектування інформаційних систем. Курс починається введенням в інформаційні систем (ІС) і їх визначальну роль для реалізації успішної діяльності підприємств і організацій. Розглядаються різні типи ІС, організаційні вимоги їх впровадження і функціонування, стратегія розробки, управління даними та інформацією; життєвий цикл ІС, знання необхідні аналітикам, такі як комунікабельність, здатність аналізувати факти; компоненти ІС, здійсненність і аналіз вартість - ефективність; діаграма потоку даних як засіб аналізу систем і CASE засоби проектування ІС. Також розглядаються популярні інструментальні засоби для створення ІС. Особлива увага приділяється розгляду програмних засобів створення процедур обробки даних і надання інформації для користувачів з використанням графічного інтерфейсу взаємодії за допомогою командних кнопок, меню, елементів управління, форм і звітів на основі бази даних, що забезпечує інтерактивну взаємодію.

Предмет навчальної дисципліни: основні сучасні методології і методи побудови інформаційних систем та управління ними, основні класи, типи та категорії інформаційних систем, їх функціональні можливості та сфери застосування, сучасні методології, методи, моделі та інструментальні засоби створення і застосування інформаційних систем різних типів.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна Проектування інформаційних систем-1. Особливості проектування інформаційних систем базується на дисциплінах: Технології розроблення програмного забезпечення, Теорія систем та системний аналіз, Комп`ютерні мережі, Бази даних, Теорія алгоритмів.

Мета навчальної дисципліни. Метою дисципліни є ґрунтовне ознайомлення студентів із теоретичними засадами організації, функціонування та проектування інформаційних систем (ІС), засвоєння практичних навичок використання та створення ІС та їх компонентів різного призначення, забезпечення теоретичних знань та практичних навичок проектування і супроводу інформаційних систем для різних предметних галузей.

Основні завдання навчальної дисципліни

Знання:

 • суть і призначення інформаційних систем;

 • стадії проектування і вимоги до процесу проектування інформаційних систем;

 • стандарти проектування інформаційних систем та оформлення проектної документації;

 • системний підхід до проектування інформаційних систем, топологію та архітектуру інформаційних систем;

 • структурну, об'єктно-орієнтовну та типову технологію проектування;

 • моделі даних та моделі процесів;

 • стандарт UML, інтерфейс інформаційних систем;

 • RAD-методологію, CASE-технологію створення й супроводу інформаційних систем, технологію RUP, технологію ARIS, паттерн-технологію.

Уміння:

 • виявляти та аналізувати вимоги до ІС;

 • специфікувати та документувати вимоги до ІС;

 • проектувати моделі даних та моделі процесів;

 • проектувати моделі процесів;

 • застосовувати стандарт UML;

 • використовувати методи візуального програмування;
 • застосовувати сучасні CASE-технології створення й супроводу ІС.

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Пререквізити: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел, здатність застосовувати знання про основні принципи та методи побудови алгоритмів і визначення основних технологічних параметрів.

Постреквізити: знати системологічні основи створення і використання інформаційних систем; основи класифікації, типізації та кластеризації інформаційних систем; базові типи, класи та категорії інформаційних систем; типи і основні класи інформаційних технологій та їх характеристики; основні методології та моделі дослідження інформаційних систем на концептуальному рівні та рівні предметної галузі; основи архітектурного проектування інформаційних систем і системи їх CASE підтримки; основні методології та методи управління інформаційними системами на етапах їх впровадження і застосування; основи інформаційного менеджменту.

Після проходження дисципліни студенти зможуть використовувати знання з фундаментальних дисциплін та математичний апарат для реалізації професійно-профільованих знань й практичних навичок при вирішенні завдань типізації інформаційних систем та інформаційних технологій; визначати основні архітектурні параметри інформаційних систем на основі побудови і аналізу інформаційних моделей предметної області; застосовувати сучасні програмні інструментальні засоби моделювання організаційно-технічних систем; розробляти за допомогою комп’ютерних систем процесні аналітичні моделі бізнес-систем і їх інформаційних систем; досліджувати основні структури і характеристики процесних моделей.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційні заняття

Розділ 1. Основні поняття технології проектування ІС

Розділ 2. Методології і технології розробки ІС

Розділ 3. Технології створення ІС

Розділ 4. Управління проектом при розробці ІС

Розділ 5. Інструментальні засоби проектування ІС

Лабораторні заняття

 1. Програмування автоматизованої системи керування мовою послідовних операцій SFC

 2. Програмування автоматизованої системи керування із додаванням зворотних зв′язків

 3. Створення скрипту симулятора об`єкту автоматизації

 4. Застосування протоколу MODBUS для комунікації віртуального контролеру з об`єктом автоматизації

 5. Розробка локального людино-машинного інтерфейсу

Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

 1. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 544 с.

 2. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++ - М.: "Бином", СПб: "Невский диалект", 1999. - 560 с.

 3. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя - М.: ДМК, 2000. - 432 с.

 4. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования - СПб: "Питер", 2001.- 368 с.

 5. Александров Д.В. Инструментальные средства информационного менеджмента. CASE-технологии и распределенные информационные системы / Д.В. Александров. - М.: Финансы и статистика, 2011. – 224 с.

 6. Ананьєв О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. - Львів: Новий Світ, 2006. - 583 с.

 7. Глівенко С.В. Інформаційні системи в менеджменті: навч. посіб. / С.В.Глівенко, Є.В. Лапін, О.О. Павленко, С.С. Слабко, В.М. Лебідь. - Суми: Університетська книга, 2005. - 407 с.

 8. Грекул В.И. Проектирование информационных систем: Курс лекций. Уч. пособие / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. - М.: Интернет Ун-т Информационных технологий, 2005. – 304 с.

 9. Соловьев И.В. Проектирование информационных систем / И.В.Соловьев, А.А. Майоров. - М.: Академический Проект, 2009. – 400 с.

 10. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем / Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. - Ростов-на- Дону: Феникс, 2009. – 512 с.

 11. Павлова Е.А. Технологии разработки современных информационных систем на платформе Microsoft .NET / Е.А. Павлова. - М.: Бином, 2009. – 112с.

 12. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування інформаційних систем» кредитного модулю «Особливості проектування інформаційних систем» для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» [Текст] / Уклад.: В.А. Яланецький. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. – 79 с.

Допоміжна література

 1. Лелек А. Анализ и проектирование информационных систем с помощью UML 2.0 /А.Лелек. - М.: Вильямс, 2008. - 816 с.

 2. Федотова Д.Э. CASE-технологии. Практикум / Д.Э. Федотова, Ю.Д. Семенов, К.Н. Чижик. - М.: Горячая Линия-Телеком, 2005. – 160 с.

 3. Фример Э. Паттерны проектирования / Э. Фример. - СПб.: Питер, 2011. – 656 с.

 4. Кент Бек, Экстремальное программирование, издательство "Питер" · 2002 г. · 224 с.

 5. Лешек А. Мацяшек, Анализ требований и проектирование систем, Разработка информационных систем с использованием UML: Пер. С англ.- М.: Издательский дом "Вильямс", 2002 г. -432 с.

 6. Константайд Л., Локвуд Л. Разработка программного обеспечения. -Спб.:Питер, 2004. -592 с.

 7. Боггс У., Боггс М. UML и Rational Rose - М.: "ЛОРИ", 2000. - 582 с.

Навчальний контент

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні заняття

№ з/п Назва теми лекції та перелік основних питань
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)
1,2

Тема 1.1. Структура та зміст курсу. РСО.

Тема 1.2. Загальні відомості. Поняття ІС.

Лекція 1,2. Призначення, завдання, функції, класифікація ІС.

Поняття інформаційної системи, її призначення. Завдання і функції ІС. Регламент функціонування ІС.

Ручні, автоматизовані, автоматичні ІС. Класифікація ІС: за ознакою структурованості завдань, за функціональною ознакою, за рівнями управ-ління і кваліфікацією персоналу. Документальні та фактографічні ІС. ІС залежно від сфери застосування, за видами процесів управління, за вартістю.

Корпоративні ІС. Еволюція корпоративних інформаційних систем. Стандарти корпоративних ІС.

Література: [1, с.5-31; 3, с.3…10; 4, с.10…42.]

Завдання на СРС. Задачі і функції корпоративних інформаційних систем. Стандарти корпоративних ІС.

3

Тема 1.3. Архітектури та технології створення ІС.

Лекція 3.Системи обробки інформації

Цикл обробки інформації. Атрибути інформації. Типи інформаційних систем. Системи обробки операцій. Інформаційні системи управління. Системи підтримки прийняття рішень. Групові системи підтримки прийняття рішень. Інформаційні системи керівника.

Експертні системи. Класифікація архітектур систем обробки економічної інформації, характеристики і області перспективного використання. Варіанти рішень, прийнятих в організаціях. Сховище даних та принципи його організації. Архітектури ІС. Типові файли інформаційної системи. Типи обробки даних: пакетна, онлайнова пакетна, онлайнова.

Література: [1, с.5-31; 3, с.3…10; 4, с.10…42.]

Завдання на СРС. Функції та загальні вимоги до ІС.

4

Лекція 4. Методології створення ІС.

Причини зміни ІС в організаціях. PIECES - основа виявлення бізнес-проблеми. Класичний підхід до вирішення проблемної ситуації. Переваги методології. Методології, основні на моделюванні. Структурний аналіз і проектування. Інфотеніка. Об'єктно-орієнтований аналіз і проектування. Rapid Application Development (RAD). Придбання готового ПЗ.

Література: [1, с.5-31; 3, с.3…10; 4, с.10…42.]

Завдання на СРС. Структура інформаційних систем.

5

Лекція 5. Принципи і етапи створення ІС.

Принципи розробки системи. Класичний метод водоспаду. Еволюційна модель. Спіральна модель. Характеристики «важкого процесу». Принципи швидкої розробки. Принципи Agile-методології. Поняття Extreme Programming (XP). SCRUM-методологія. Принципи і етапи методології RUP.

Література: [1, с.5-31; 3, с.3…10; 4, с.10…42.]

Завдання на СРС. Характеристики інформаційних систем.

6

Тема 1.4. Вимоги ІС.

Лекція 6. Функції та вимоги до ІС.

Визначення вимоги. Причини складності розроблення вимог. Методології і стандарти, що регламентують роботу з вимогами: IEEE, RUP.

Класифікація вимог. Вимоги до продукту і процесу. Рівні вимог: бізнес-вимоги, вимоги користувачів, функціональні вимоги. Системні вимоги і вимоги до програмного забезпечення. Функціональні, нефункціональні вимоги і характеристики продукту.

Властивості вимог: повнота, ясність, коректність, узгодженість, ве-рифікованість, необхідність, корисність при експлуатації, здійсненність, модифікованість, трасованість, упорядкованість за важливістю та стабільністю, наявність кількісної метрики.

Література: [1, с. 61-76; 3, с. 42…53; 4, с. 388 ...402; 6, с.219..234.]

Завдання на СРС. Забезпечення надійності функціонування інформаційних систем.

7

Лекція 7. Управління вимогами до ІС.

Процеси управління вимогами. Декомпозиція процесу створення вимог в SWEBOK, RUP, MSF. Виявлення вимог. Джерела вимог. Засоби виявлення вимог: інтерв’ю, анкетування, спостереження, самостійне виявлення вимог, сумісні семінари, прототипування.

Аналіз вимог, бізнес-аналіз. Методології і моделі бізнес-аналізу. Вимоги до архітектури ІС. Зв’язок аналізу вимог з іншими робочими потоками RUP

Література: [2, с.52-87; 4, с. 120-170.]

Завдання для СРС. Трасування вимог. Функціональна декомпозиція ІС.

8

Лекція 8. Основні технології реалізації вимог.

Рівні управління вимогами: вимог немає, вимоги документуються, вимоги організовані, вимоги структуровані, вимоги трасуються, вимоги інтегровані. Інструментальні засоби підтримки управління вимогами.

Процеси управління вимогами в Rational RequisitePro: формування плану управління вимогами, збір вимог, розроблення глосарію та концепції, створення сценаріїв використання (Use Cases), додатково/спе-цифікації, створення тестових сценаріїв (Test Cases) зі сценаріїв використання (Use Cases), створення тестових сценаріїв (Test Cases) з додатковою специфікацію, проектування системи. Структура Rational Requi-sitePro. Типи вимог, види типів вимог; атрибути типів вимог і їх значення, залежності між вимогами в Rational RequisitePro. Шаблони документів. RequisitePro.

Література: [ 7, с. 38-55. ]

Завдання для СРС. Методи створення вимог. Визначення образу і меж проекту.

9

Лекція 9. Модульна контрольна робота

На контрольну роботу виноситься увесь попередній матеріал, що включає базові поняття технології проектування та методології створення ІС.

Завдання включають теоретичну та практичну частини, а також додаткове завдання, в разі вчасного відпрацювання основних питань.

Завдання для СРС. Повторити матеріал 1-8 лекцій.

10

Тема 2.1. Стандарти проектування ІС та оформлення проектної документації.

Лекція 10. Поняття стандартизації, сертифікації. Види стандартів.

Переваги стандартизації в ІТ-сфері. Організації-розробники міжнародних стандартів у сфері програмної інженерії. Основні стандарти в галузі програмної інженерії.

Визначення поняття життєвого циклу. Життєвий цикл об’єкта проектування, його стани. Особливості життєвого циклу ІС. Стадії життєвого циклу ІС. Цикли життєвого циклу ІС. Стандарт ISO 12207 (ДСТУ 3918-1999): основні визначення, структура життєвого циклу ІС, процеси жит-тєвого циклу ІС. Стандарт ISO 15504, його зв'язок зі стандартом ISO 12207. Стандарти зрілості можливостей організації. Модель СММ. Модель CMMI. Склад і зміст стадій проектування.

Література: [ 2, с. 88-127; 3, с. 56-148; 4, с. 170-186; 5, с. 56-90, 107-110; 7, с. 137-188. ]

Завдання для СРС. Життєвий цикл інформаційної системи.

11

Лекція 11. Стандарти проектної документації.

Документування вимог в RUP. Призначення і зміст документів "Бачення", "Специфікація варіантів використання", "Додаткова специфікація вимог". Склад і зміст проектної до-кументації згідно з ГОСТ 34. Документування вимог на основі IEEE Standard 830-1998. Документування вимог в MSF. Документування вимог на основі ГОСТ 34.602-89 "Технічне завдання на створення автоматизованої системи".

Література: [3, с.118...135; 4, с.182...194]

Завдання для СРС. Методологія проектування інформаційної системи.

12

Тема 2.1. Системний підхід до проектування ІС

Лекція 12. Проектування ІС з позицій системного підходу.

Інформаційна система з точки зору системного аналізу: цілісність, цілеспрямованість, інтеграційні властивості, виявлення функцій і структури, неформальні методи опису. Принципи системного підходу щодо проектування ІС.

Декомпозиція ІС. Типи елементів, що використовуються при аналізі ІС. Функціональні компоненти ІС. Предметний, функціональний та проблемний принципи виділення функціональних підсистем.

Забезпечувальні компоненти ІС. Склад і структура інформаційного забезпечення. Позамашинне і машинне інформаційне забезпечення. Технічне забезпечення. Програмне забезпечення. Лінгвістичне забезпечення. Технологічне забезпечення. Організаційні компоненти ІС. Організаційне забезпечення. Ергономічне забезпечення. Правове забезпечення.

Література: [6, с.226...239; 7, с.349-398.]

Завдання для СРС. Організація створення інформаційних систем.

13

Лекція 13. Етапи проектування та аналізу ІС

Роботи, що виконуються на етапі попереднього аналізу. Запит інформаційного обслуговування. Зміст і завдання етапу попереднього аналізу. Виявлення і формулювання проблеми. Поняття масштабу системи. Попередній аналіз бізнес-процесів. Моделі аналізу об'єктно-орієнтованого підходу. Ідентифікація класів системи і способи їх виявлення. Виявлення обмежень системи. Планування наступних стадій проекту.

Література: [3, с.30…36; 4, с. 6…70, 433 ...448.]

Завдання для СРС. Засоби проектування ІС.

14

Тема 2.2. Топології ІС та клієнт-серверна архітектура ІС.

Лекція 14. Поняття топології системи.

Інформаційної топології, топології ІС. Типи топології ІС: "точка – точка", "хаб – спиця". Архітектура інформаційної системи. Основні визначення. Елементи додатка. Програмний інтерфейс (API). Базові функції ІС. Користувальницький інтерфейс. Бізнес-логіка. Управління даними.

Історія розвитку архітектури ІС. Централізована архітектура. Персональний комп’ютер. Архітектура файл-сервера. Архітектура клієнт-сервера. Трирівневий клієнт-сервер. N-рівневий клієнт-сервер.

Архітектура підприємства і сервіс-орієнтована архітектура (SОА) ІС. Стандарти SОА. Рівні SОА на підприємстві.

Література: [3, с.30…36; 4, с. 6…70, 433 ...448.]

Завдання для СРС. Топології ІС та клієнт-серверна архітектура ІС.

15

Лекція 15. Типове проектування ІС.

Поняття типового проектного рішення (ТПР). Види методів типового проектування. Сутність використання ТПР при елементному методі проектування. Сутність використання ТПР при підсистемному методі проектування.

Переваги об’єктних методів проектування. Основні потоки і компоненти ТПР при параметричній настройці. Технологічна мережа проектування при параметричній настройці ТПР. Конфігурація ІС при модельно-орієнтованому підході.

Сутність модельно-орієнтованого проектування. Компоненти моделі підприємства. Технологія модельно-орієнтованого проектування.

Поняття профілю ІС. Види профілів ІС. Принципи формування профілю ІС. Актуальність використання профілів ІС. Структура профілів ІС. Основні функціональні профілі ІС.

Література: [3, с.30…36; 4, с. 6…70, 433 ...448.]

Завдання для СРС. Типове проектування інформаційних систем.

16

Лекція 16. Модульна контрольна робота

На контрольну роботу виноситься увесь попередній матеріал, що включає стандарти та етапи проектування ІС, системний підхід до проектування ІС, топології системи

Завдання для СРС. Повторити матеріал 10-15 лекцій.

17

Тема 3.1. Структурна та об'єктно-орієнтована технологія проектування.

Лекція 17. Структурна технологія проектування.

Поняття проблемної області. Вимоги до моделі проблемної області. Структурні аспекти функціонування проблемної області. Об’єкта структура. Функціональна структура. Структура управління. Організаційна структура. Технічна структура. Графічні нотації. Оцінні аспекти функціо-нування проблемної області. Рівні деталізації моделей проблемної області. Зовнішній рівень. Концептуальний рівень. Внутрішній рівень. Підходи до моделювання проблемної області.

Поняття, особливості та принципи структурного аналізу. Діаграми, які використовуються в структурному аналізі. Роботи, які виконуються в структурному проектуванні. Методологія аналізу і проектування SADT. Методології Гейна – Сарсона і Йодана де Марко. Методології моделювання даних. Методологія моделювання потоків робіт IDEF3. Структурне проектування.

Література: [3, с.30…36; 4, с. 6…70, 433 ...448.]

Завдання для СРС. Створення діаграми варіантів використання.

18

Лекція 18. Об'єктно-орієнтована технологія проектування.

Сутність об’єктного підходу. Основні поняття об’єктно-орієнтованої методології. Принципи об’єктного підходу. Моделі, які використовуються при об’єктно-орієнованому підході. Особливості об’єктно-орієнтованого проектування. Стандарти об’єктного проектування. Технологія об’єктно-орієнтованого проектування.

Література: [3, с.30…36; 4, с. 6…70, 433 ...448.]

Завдання для СРС. Технологія об’єктно-орієнтованого проектування.

**
**

Лабораторні заняття

Назва лабораторної роботи Кількість ауд. годин
1

Лабораторна робота 1. Програмування автоматизованої системи керування мовою послідовних операцій SFC

Отримати загальне уявлення про основи програмного проектування віртуального контролеру мовою послідовних інструкцій SFC без зворотних зв′язків. Засвоїти методику розробки програми мовою SFC для віртуального контролеру на прикладі автоматизованої системи керування для об`єкту автоматизації без зворотних зв′язків.

Література: [12, стор. 19]

4
2

Лабораторна робота 2. Програмування автоматизованої системи керування із додаванням зворотних зв′язків

Ознайомитись з процесом додавання зворотних зв′язків до автоматизованої системи керування. Записати алгоритм функціонування автоматизованої системи керування та доповнити змінні та параметри автоматизованої системи керування. Модифікувати програму керування технологічною схемою.

Література: [12, стор. 35]

4
3

Лабораторна робота 3. Створення скрипту симулятора об`єкту автоматизації

Вивчити основні положення та принципи розробки програмної моделі об'єкту автоматизації на мові VBScript. Ознайомитись із базовими положеннями та синтаксисом мови програмування VBScript. Засвоїти методику та послідовність розробки віртуального об`єкту автоматизації.

Література: [5, стор. 42]

4
4

Лабораторна робота 4. Застосування протоколу MODBUS для комунікації віртуального контролеру з об`єктом автоматизації

Вивчити основні положення стандарту та можливості промислового протоколу MODBUS на практичному прикладі автоматизованої системи керування. Ознайомитись із технологією віртуальних інтерфейсів на прикладі встановлення віртуального порту RS-232 на платформу розробника. Засвоїти методику та послідовність конфігурування та налаштування протоколу MODBUS в середовищі CoDeSys.

Література: [5, стор. 53]

4
5

Лабораторна робота 5. Розробка локального людино-машинного інтерфейсу

Вивчити вбудовані засоби візуалізації в середовищі CoDeSys для створення екранів людино-машинного інтерфейсу локального місця оператора. Засвоїти методику розробки статичної та динамічної візуалізації в CoDeSys, а саме створення графічних примітивів людино-машинного інтерфейсу для віртуального контролеру.

Література: [5, стор. 68]

2

Самостійна робота студента/аспіранта

№ з/п

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість годин СРС
1 Задачі і функції корпоративних інформаційних систем. Стандарти корпоративних ІС. 2
2 Функції та загальні вимоги до ІС. 2
3 Структура інформаційних систем. 2
4 Характеристики інформаційних систем. 2
5 Забезпечення надійності функціонування інформаційних систем. 2
6 Трасування вимог. Функціональна декомпозиція ІС. 2
7 Методи створення вимог. Визначення образу і меж проекту. 2
8 Життєвий цикл інформаційної системи. 2
9 Методологія проектування інформаційної системи. 2
10 Організація створення інформаційних систем. 2
11 Засоби проектування ІС. 2
12 Топології ІС та клієнт-серверна архітектура ІС. 2
13 Типове проектування інформаційних систем. 2
14 Створення діаграми варіантів використання. 2
15 Технологія об’єктно-орієнтованого проектування 2
16 Підготовка до заліку по всьому матеріалу модуля. 6

Політика та контроль

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Система вимог, які ставляться перед студентом:

 • відвідування лекційних та лабораторних занять є обов’язковою складовою вивчення матеріалу;

 • на лекції викладач користується власним презентаційним матеріалом; використовує гугл-диск для викладання матеріалу поточної лекції, додаткових ресурсів, лабораторних робіт та інше; викладач відкриває доступ до певної директорії гугл-диска для скидання електронних лабораторних звітів та відповідей на МКР;

 • на лекції заборонено відволікати викладача від викладання матеріалу, усі питання, уточнення та ін. студенти задають в кінці лекції у відведений для цього час;

 • лабораторні роботи захищаються у два етапи – перший етап: студенти виконують завдання на допуск до захисту лабораторної роботи; другий етап – захист лабораторної роботи. Бали за лабораторну роботу враховуються лише за наявності електронного звіту;

 • модульна контрольна робота пишеться на лекційних заняттях без застосування допоміжних засобів (мобільні телефони, планшети та ін.); результат пересилається у файлі до відповідної директорії гугл-диску;

 • заохочувальні бали виставляються за: активну участь на лекціях; участь у факультетських та інститутських олімпіадах з навчальних дисциплін, участь у конкурсах робіт, підготовка оглядів наукових праць; презентацій по одній із тем СРС дисципліни тощо. Кількість заохочуваних балів на більше 10.

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

 1. виконання та захист 5 лабораторних робіт;

 2. виконання 2 модульних контрольних робіт (МКР).

Система рейтингових балів та критерії оцінювання

Лабораторні роботи:

«відмінно», повна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 90% потрібної інформації) та оформлений належним чином протокол до лабораторної роботи – 10 балів;

«добре», достатньо повна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 75% потрібної інформації) та оформлений належним чином протокол до лабораторної роботи – 8 балів;

«задовільно», неповна відповідь на питання під час захисту (не менш ніж 60% потрібної інформації), незначні помилки та оформлений належним чином протокол до лабораторної роботи – 6 балів;

«незадовільно», незадовільна відповідь та/або не оформлений належним чином протокол до лабораторної роботи – 0 балів.

Модульні контрольні роботи:

«відмінно», повна відповідь (не менш ніж 90% потрібної інформації) – 25 балів;

«добре», достатньо повна відповідь (не менш ніж 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними помилками – 20 балів;

«задовільно», неповна відповідь (але не менш ніж 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 16 балів;

«незадовільно», незадовільна відповідь (неправильний розв’язок задачі), потребує обов’язкового повторного написання в кінці семестру – 0 балів.

Заохочувальні бали

за активну роботу на лекції 1 бал.

Міжсесійна атестація

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів максимально можлива кількість балів – 20 балів. На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менший ніж 10 балів.

За результатами 13 тижнів навчання максимально можлива кількість балів – 32 бали. На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менший ніж 16 балів.

Максимальна сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

R=5*rлаб+2*rмкр=5*10+2*25=100.

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче підвищити оцінку, виконують залікову контрольну роботу.

Контрольна робота складається з 4 питань. Кожне оцінюється 25 балами.

Сума балів за кожне з чотирьох питань ()переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею :

Бали

R=

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95 – 100

відмінно

Зараховано

85 - 94

дуже добре

75 - 84

добре

65 - 74

задовільно

60 - 64

достатньо

R < 60

Не задовільно

Незараховано

Не виконано план

не допущено

Залік:

Сума стартових балів і балів за модульну контрольну роботу переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

Бали Оцінка
95-100 відмінно
85-94 дуже добре
75-84 добре
65-74 задовільно
60-64 достатньо
Менше 60 незадовільно
Невиконання семи лабораторних робіт та виконання МКР на оцінку «незадовільно» не допущено

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

 • перелік теоретичних питань, які виносяться на семестровий контроль наведено в Додатку 1;

 • на початку семестру викладач аналізує існуючі курси по тематиці дисципліни та пропонує пройти відповідні безкоштовні курси студентам. Після отриманням студентом сертифікату проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою, викладач закриває відповідну частину курсу (лабораторні чи лекції) за попередньою домовленістю з групою.

Робочу програму навчальної дисципліни (Силабус):

Складено професор, д.т.н., Корнієнко Богдан Ярославович

Ухвалено кафедрою ІСТ(протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету[1] (протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Додаток 1

Перелік теоретичних питань на залік

 1. Дайте визначення поняттю система.

 2. Що таке інформаційна система.

 3. Дайте визначення фактографічній системі.

 4. Що таке інформаційно-пошукова (довідкова) система.

 5. Що таке інтегрована (корпоративна) система.

 6. Що таке моніторингова інформаційна система.

 7. Які ви знаєте сфери застосування ІС.

 8. Дайте визначення життєвого циклу ПЗ.

 9. Які ви знаєте основні процеси життєвого циклу ПЗ?

 10. Що таке верифікація ПЗ?

 11. Що таке валідація ПЗ?

 12. Які ви знаєте основні стратегії конструювання ІС?

 13. Перерахуйте основні переваги і недоліки каскадної моделі ЖЦ ІС.

 14. Перерахуйте основні переваги і недоліки спіральної моделі ЖЦ ІС.

 15. Перерахуйте переваги і недоліки канонічної технології проектування ІС.

 16. Перерахуйте переваги і недоліки RUP-технології проектування ІС.

 17. Перерахуйте переваги і недоліки XP-технології.

 18. Перерахуйте переваги і недоліки SCRUM-технології.

 19. Які ви знаєте стадії і етапи створення ІС із застосуванням канонічної технології?

 20. Дайте визначення поняттю об’єкту.

 21. Перерахуйте командні ролі проекту.

 22. Перерахуйте обов’язки керівника проекту.

 23. Дайте визначення поняттю адаптивні вимоги і адаптивний замовник.

 24. Що є об'єктом моделювання бізнес-процесів?

 25. Які два підходи до моделювання бізнес-процесів існують з точки зору ітеративності процесу розробки ІС? Який з них краще і чому?

 26. Які існують основні поняття моделювання бізнес-процесів?

 27. Побудова яких моделей передбачає моделювання бізнес-процесів?

 28. Класи з якими стереотипами містить модель бізнес-аналізу?

 29. Які діаграми може містити модель бізнес-аналізу?

 30. Назвіть три основні стратегії конструювання моделі процесу.

[1] Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін.