НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ-2 - Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма Інтегровані інформаційні системи
Статус дисципліни Нормативна
Форма навчання очна(денна)/дистанційна
Рік підготовки, семестр 2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни 105 годин (105 годин – СРС)
Семестровий контроль/ контрольні заходи Залік
Розклад занять http://rozklad.kpi.ua
Мова викладання Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів

Викладач, практичні: д.ф.-м.н., проф. Дорошенко Анатолій Юхимович,

a-y-doroshenko@ukr.net ,

роб. +38(099)266-9311

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua

Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Опис дисципліни. Навчальна дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації» (далі НРТМД-3) належить до дисципліни загальної підготовки. Її заключна частина включає кредитний модуль 3,5 кредитів «Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» циклу дослідницький (науковий) компонент. При вивченні дисципліни НРТМД-3, студенти поглиблюють знання, отримані з попередніх частин курсу НРТМД-1 та НРТМД-2, та закріплюють їх на практиці шляхом написання наукових статей та розділів своєї магістерської дисертації.

Предмет навчальної дисципліни: етапи написання магістерської дисертації, наукова література, види наукових публікацій, оцінка та оформлення результатів НДР.

Міждисциплінарні зв’язки. Кредитний модуль в структурно-логічній схемі програми підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» забезпечується всіма попередніми дисциплінами бакалаврату.

Мета навчальної дисципліни. Метою кредитного модуля є підвищення наукової кваліфікації студентів та їх підготовка до написання магістерської дисертації.

Основні завдання навчальної дисципліни

Знання:

 • форм та принципів організації науково-дослідної роботи;

 • питань планування, організації і проведення наукового дослідження;

 • використання наукових методів у практичній дослідницькій діяльності.

Уміння:

 • виділяти актуальні проблеми розвитку інженерної науки та критерії вибору напрямку наукового дослідження;

 • вести пошук необхідної наукової інформації для проведення досліджень;

 • володіти методами і прийомами наукових досліджень;

 • правильно визначати і оформлювати результати досліджень.

Передумови та постумови дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Передумови: знати основні поняття проведення досліджень в предметно-орієнтованих дисциплінах, вміти користуватися комп’ютером на рівні користувача прикладних пакетів програм.

Постумови: після вивчення дисципліни студенти будуть готові самостійно виконувати наукові дослідження та зможуть кваліфіковано оформити здобуті наукові результати в наукових публікаціях за темою своєї магістерської дисертації.

Зміст навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Самостійна робота студента

1. Обґрунтування актуальності теми магістерської дисертації

2. Огляд літератури за темою магістерської дисертації

3. Пошук необхідного класифікатора для наукової публікації

4. Складання анотацій та рефератів наукових публікацій

5. Складання бібліографії для магістерської дисертації

6. Основні вимоги по оформленню результатів магістерської дисертації

7. Особливості написання статей до наукових журналів

8. Особливості написання тез доповідей на наукових конференціях

9. Основні вимоги з написання тексту магістерської дисертації

Навчальні матеріали та ресурси

Основна література

 1. Пилипчик М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. Основи наукових досліджень. Підручник. –К.: «Знання», 2007.- 270 с.

 2. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень.-К.: «Професіонал», 2004.- 208 с.

 3. Маниліч М.І., Григор’єв В.А., Григор’єв Д.В. Основи наукових досліджень.- Чернівці: «Букрек», 2005.- 252 с.

Допоміжна література

 1. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. -

  • Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. - 240 с.
 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

**
**

Навчальний контент

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Самостійна робота

Назва практичного заняття Кількість ауд. годин
1

Тема 1. Обґрунтування актуальності теми магістерської дисертації.

Завдання на СРС. Основи організації наукових досліджень. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження. Соціально-економічне та науково-технічне обґрунтування актуальності теми досліджень. [1,2].

Література: [4, Розділ 1], [5]

13
2

Тема 2. Огляд літератури за темою магістерської дисертації..

Завдання на СРС. Комплексна проблема та її складові. Види наукових публікацій та стандарти бібліографічних посилань [1,3].

Література: [1, Частина 2, Розділ 4]

13
3

Тема 3. Пошук необхідного класифікатора для наукової публікації

Завдання на СРС. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі. Визначення джерел інформаційного забезпечення для вибраної теми наукових досліджень. Класифікація наукових документів. Визначення УДК [1,3].

Література: [4, Частина 2, Розділ 5]

13
4

Тема 4. Складання анотацій та рефератів наукових публікацій.

Завдання на СРС. Ознайомлення з прикладами реферативних журналів. Поняття анотації, ключових слів та реферату наукової роботи. Способи визначення головного результату(ів) мети та завдань роботи, що аналізуується. [1,2].

Література: [4, Частина 2, Розділ 5]. [5]

13
5

Тема 5. Складання бібліографії для магістерської дисертації.

Завдання на СРС. Пошук кола відомих публікацій, авторів та організацій, що стосуються теми наукового дослідження. Визначення найвагоміших робіт щодо теми дослідження. [1-3]. Складання бібліографії для своєї магістерської дисертації [5].

Література: [5, Частина 2, Розділ 8]

13
6

Тема 6. Основні вимоги по оформленню результатів магістерської дисертації.

Завдання на СРС. Організація оцінки науково-дослідних робіт, рецензування та реферування магістерської дисертації [1-3]. Аналіз результатів досліджень магістерської дисертації і формулювання висновків.

Література: [4, Частина 2, Розділ 9], [5]

15
7

Тема 7. Особливості написання статей до наукових журналів

Завдання на СРС. Основні структурні елементи статті до наукового журналу. [1,2]. Вимоги і правила оформлення статті до наукового журналу на прикладі одного із фахових журналів за темою магістерської дисертації.

Література: [3, Частина 2, Розділ 6]

8
8

Тема 8. Особливості написання тез доповідей на наукових конференціях

Завдання на СРС. Тези та поширені тези доповіді на науковій конференції чи семінарі. [1,2]. Складання тези своєї доповіді на науковій конференції чи семінарі за темою магістерської дисертації.

Література: [1, Частина 2, 2]

8
9

Тема 9. Основні вимоги з написання тексту магістерської дисертації.

Завдання на СРС. Магістерська дисертація як науковий твір та об’єкт інтелектуальної власності [1,2]. Складання плану з розділами та підрозділами магістерської дисертації.

Література: [4, Частина 2, 5]

9
Всього 105

**
**

Політика та контроль

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Система вимог, які ставляться перед студентом:

 • завдання самостійної роботи виконуються за темою магістерської дисертації. Бали нараховуються лише за наявності електронних версій підготовлених матеріалів;

 • заохочувальні бали виставляються за: вчасне подання матеріалів самостійної роботи; участь у факультетських та інститутських олімпіадах з навчальних дисциплін, участь у конкурсах робіт, підготовка оглядів наукових праць; презентацій по одній із тем СРС дисципліни тощо. Кількість заохочуваних балів на більше 10;

 • штрафні бали виставляються за: невчасну підготовку електронних матеріалів чи письмової роботи. Кількість штрафних балів на більше 10.

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Рейтинг студента денної форми навчання складається з балів, що він отримує за:

 1. підготовка тези за темою магістерської дисертації;

 2. підготовка наукової статті за темою магістерської дисертації;

 3. заохочувальні та штрафні бали.

Система рейтингових балів та критерії оцінювання

Самостійна робота студента (всього максимум 36 балів):

«відмінно», повне опрацювання теми СРС в написаному матеріалі (не менш ніж 90% потрібної інформації) – 4 балів;

«добре», достатньо повне опрацювання теми СРС в написаному матеріалі теми під час доповіді (не менш ніж 75% потрібної інформації) – 3 бали;

«задовільно», неповне опрацювання теми СРС в написаному матеріалі (не менш ніж 60% потрібної інформації), незначні помилки– 2 бали;

«незадовільно», незадовільне опрацювання теми СРС – 0 балів.

За кожну тему запізнення з поданням підготовленого матеріалу від встановленого терміну оцінка знижується на 1 бал.

Заохочувальні бали

– за виконання творчих робіт з кредитного модуля (наприклад, участь у факультетських та інститутських олімпіадах з навчальних дисциплін, участь у конкурсах робіт, підготовка оглядів наукових праць тощо); за активну роботу на лекції (питання, доповнення, зауваження за темою лекції, коли лектор пропонує студентам задати свої питання) 1-2 бали, але в сумі не більше 10;

Міжсесійна атестація

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів максимально можлива кількість балів – 22 бали (написання тези). На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менший ніж 8 балів.

За результатами 13 тижнів навчання максимально можлива кількість балів – 44 бали (написання статті). На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менший ніж 16 балів.

Максимальна сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RD = 9*rуч+2*rсем+ (rз - rш)=9*4+2*10+ (rз - rш)=56 + (rз - rш),

де rуч – бали за опрацювання теми СРС (0…4);

rсем – бал за письмові роботи (0…10);

rз – заохочувальні бали за активну участь на лекціях, презентації, участь в олімпіадах, конкурсі роботи, наукові роботи за тематикою дисципліни (0…10);

rзш – штрафні бали (0…10).

Система оцінювання залікових питань (максимум 44 бали) (перелік питань у Додатку 1)::

«відмінно», повна відповідь, не менше 90% потрібної інформації, що виконана згідно з вимогами до рівня «умінь», (повне, безпомилкове виконання завдання) – 19-22 бали;

«добре», достатньо повна відповідь, не менше 75% потрібної інформації, що виконана згідно з вимогами до рівня «умінь» або є незначні неточності (повне виконання завдання з незначними неточностями) – 16-18 балів;

«задовільно», неповна відповідь, не менше 60% потрібної інформації, що виконана згідно з вимогами до «стереотипного» рівня та деякі помилки (завдання виконане з певними недоліками) – 13-15 балів;

«незадовільно», відповідь не відповідає умовам до «задовільно» – 0-12 балів.

Сума балів переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

Таблиця 1. Переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою

Кількість балів Оцінка
100-95 Відмінно
94-85 Дуже добре
84-75 Добре
74-65 Задовільно
64-60 Достатньо
Менше 60 Незадовільно
нездача письмової роботи Не допущено

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Робочу програму навчальної дисципліни (Силабус):

Складено професор, д.ф.-м.н., Дорошенко Анатолій Юхимович

Ухвалено кафедрою ІСТ (протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Додаток 1

Перелік теоретичних питань на залік з курсу «НРТМД-2»

 1. В чому полягає актуальність теми магістерської дисертації.

 2. Поняття інформаційного забезпечення наукових досліджень.

 3. Джерела наукової інформації.

 4. Види наукових документів.

 5. Правила роботи з науковою літературою.

 6. Завдання і структура теоретичних досліджень.

 7. Етапи виконання теоретичних досліджень.

 8. Сучасні методи теоретичних досліджень.

 9. Класифікація експериментів.

 10. Планування і методика проведення експерименту.

 11. Обробка результатів експерименту.

 12. Вимоги до звітів про результати наукової роботи.

 13. Зміст реферату на науково-дослідну роботу.

 14. Зміст рецензії на науково-дослідну роботу

 15. Особливості написання тези наукової доповіді

 16. Особливості написання статті до наукового журналу.