Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@ist.kpi.ua
Про кафедру

Кафедра інформаційних систем та технологій (ІСТ) є однією з базових кафедр Міністерства освіти і науки України в галузі інформаційних технологій. На кафедрі працює висококваліфікований науково-педагогічний персонал, який поєднує досвід та молодість. Серед наших викладачів: 12 професорів докторів наук; 42 доценти, к.т.н.; 4 ст. викладачі, к.т.н.; 10 ст. викладачів та 13 асистентів.

Положення про кафедру ІСТ:

Зміст положення

 

Кафедра ІСТ готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю:

126 Інформаційні системи та технології:

Освітня програма «Інтегровані інформаційні системи»

Метою освітньої програми «Інтегровані інформаційні системи» на кафедрі «Інформаційних систем та технологій» є підготовка фахівців, які глибоко розуміють загальний стан сучасних інформаційних систем та технологій здатних розробляти комплексні інженерні рішення по створенню компонентів інтегрованих інформаційних систем та здійснювати відповідну професійну діяльність у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва і реалізується через:
• гармонійне і багатовимірне виховання майбутніх висококваліфікованих технічних фахівців, здатних комплексно й системно аналізувати проблеми інформаційних систем та технологій та суміжних галузей, усвідомлюючи природу оточуючих процесів і явищ, забезпечувати і провадити міжкультурну комунікацію;
• формування високої адаптивності здобувачів вищої освіти в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.
Програма включає вивчення теоретичних принципів та набуття практичних умінь для інтеграції:
• однорівневих компонентів інформаційних систем;
• організаційно-технічної сукупності програмних, обчислювальних і телекомунікаційних засобів та зв’язків між ними – створення ІТ-інфраструктури;
• компонентів різних рівнів системи в єдину інформаційну керуючу систему.
Така інтеграція забезпечить розвиток ІТ-середовища підприємста, підвищення його продуктивності, ефективне ведення бізнесу та конкурентоздатність.

Освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології»

Метою освітньої програми «Інформаційні управляючі системи та технології» на кафедрі «Інформаційних систем та технологій» є фундаментальна та комплексна підготовка фахівців, здатних розробляти комплексні інженерні рішення зі створення, впровадження і супроводу інформаційних управляючих систем та технологій підтримки прийняття управлінських рішень в підприємництві, бізнесі, державному та регіональному управлінні, з урахуванням міжнародних стандартів в галузі інформаційних систем та технологій, з використанням інноваційних підходів, новітніх технологій та потужного математичного апарату, що забезпечує конкурентоспроможність на сучасному ринку праці випускникові даної освітньої програми.
Програма забезпечує набуття освітньої кваліфікації для виконання професійної діяльності, пов’язаної з розробленням комплексних інженерних рішень зі створення, впровадження та якісного супроводження інформаційно-управляючих систем різного профілю, включаючи використання інформаційної логістики і інформаційного аудиту, різних інтелектуальних систем і сучасних інформаційних технологій, а також розроблення інформаційних технологій в різних областях і видах виробничої і комерційної діяльності, транспортних системах, державному та регіональному управлінні, науці, освіті, медицині, соціальній діяльності, включаючи проєктування і використання фундаментальних і прикладних інформаційних технологій та розробку засобів їх реалізації.

Освітня програма «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»

Метою освітньої програми «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» на кафедрі «Інформаційних систем та технологій» є підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і практичні проблеми у галузі інформаційних систем і технологій та здійснювати професійну діяльність з проектування, реалізації, розгортання, розвитку та адміністрування інформаційних систем в галузі робототехніки та інформаційного забезпечення робототехнічних систем.
Програма включає вивчення теоретичних принципів та набуття практичних умінь з розробки та супроводження інформаційного, програмного та технічного забезпечення роботів і робототехнічних систем, побудованих на базі інформаційно-сенсорних, управляючих та виконавчих модулів і об’єднаних єдиною системою управління з елементами штучного інтелекту. Спрямованість програми обумовлює включення в навчальний план дисциплін, що забезпечують формування компетентностей з різних галузей знань – від системної інтеграції до розроблення засобів обробки інформації і управління, що забезпечують функціонування робототехнічних систем.

Мета освітніх програми відповідає стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки щодо формування суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розвитку.

Ціллю освітніх програм є забезпечення розвитку інноваційної освіти з використанням проблемно-орієнтованих технологій на основі впровадження гнучких програм підготовки фахівців, розроблення нових навчальних курсів за пріоритетними напрямами науки і техніки в галузі інформаційних систем та технологій.

Випускники працюють як розробники програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, різноманітного програмного забезпечення з використанням сучасних підходів та технологій (девелопери), як спеціалісти з розроблення та підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, проектування, управління і розвитку ІТ-інфраструктури (системні та програмні архітектори) та керівниками програмних проектів (тім-ліди), спеціалісти з комп’ютеризованих систем управління, обробки даних та програмування, захисту інформації, розробки і використання мікроконтролерів різного призначення, адміністратори комп’ютерних мереж, менеджери проектів, системні та бізнес-аналітии, інженери з аналітики даних, бізнес-консультантанти з впровадження та реінжинірингу складних систем, розробники та тестувальники інформаційних управляючих, комп’ютеризованих та робототехнічних систем і технологій, адміністратори систем управління базами даних та базами знань, фахівці з інформаційно-технологічного обслуговування і взаємної інтеграції їх робочих процесів один в оден, інженери-налагоджувальники, випробувачі складного електронного, комп’ютерного та автоматичного обладнання, а також як інженери-дослідники.

Види навчання: денна та заочна (державна форма та контракт)

Особливістю підготовки наших випускників є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: інформаційних технологій; комп’ютерної, мікропроцесорної техніки та електроніки; систем та мереж передачі даних і телекомунікацій; комп’ютеризованих систем управління.

Наші студенти отримують грунтовні знання з дисциплін:

 • математики (вища математика, дискретна математика, теорія ймовірності і матстатистика, основи штучного інтелекту, дослідження операцій та математичне програмування, тощо);
 • програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, технології розроблення програмного забезпечення, системне програмування, бази даних, операційні системи, Front-End- програмування, WEB-технології, технології .NET,  тощо);
 • теорії інформаційних процесів (теорія інформації і кодування, цифрова обробка сигналів та зображеннь, основи теорії інформаційних процесів, інформаційна безпека та захист інформації, системи та мережі передачі даних, аналіз, моделювання, експлуатація, моніторинг та адміністрування телекомунікаційних мереж і систем, тощо);
 • комп’ютерної та мікропроцесорної техніки (архітектура комп’ютерних систем і мереж, системи розподіленних та паралельних обчислень, проектування та програмування мікропроцесорних систем, тощо);
 • теорії та систем управління (теорія автоматичного керування, системний аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації, інтегровані корпоративні інформаційно-управляючі системи, методи оптимізації в керуванні та управлінні, тощо);
 • проектування (інфраструктура інформаційних технологій,  інтернет речей, сучасні технології проектування комп’ютерних систем управління, стандартизація та сертифікація; інтелектуальні системи та технології, проектування, реалізація та експлуатація баз даних).

Кафедра ІСТ оснащена сучасною технікою

У 14 спеціалізованих навчальних лабораторіях та комп’ютерних класах кафедри кожен студент має можливість самостійно працювати у визначений час на сучасних персональних комп’ютерах, об’єднаних локальною обчислювальною мережею, що дозволяє йому всебічно вивчати найновіші досягнення у галузі інформаційних технологій, дає можливість працювати у мережі Internet, та використовують Wi-Fi доступ. На комп’ютерах кафедральної мережі використовується сучасне програмне забезпечення як провідних світових компаній, так і Open-Source: ОС Windows, Linux; СУБД Oracle, MSSQL Server, POstgeSQL; мови програмування C, C++, С#, NET, Java (JavaSE, Java EE, Java ME), Turbo Assembler, Borland Builder, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Python; засоби MicroCAP, Electronics Worckbench, Rational Rose, Matlab, Packet Tracer, Riverbed Modeler, PCAD, OrCAD, LabVIEW, ISaGRAF, MS Office, емулятори та засоби проектування для різних мікропроцесорів та мікроконтролерів (PROTEUS, AVR STUDIO та ін.), контролерів автоматизації (MicroWIN, Step 7, WinCC, ALFA, TraceMode).

Основна позиція кафедри полягає в тому, що без наукової роботи неможливо підготувати якісного фахівця. В процесі навчання студенти займаються науково-дослідницькою роботою в Науково-дослідному інституті інформаційних процесів, та Навчально-науковому центрі інформаційно-комунікаційних технологій Неткрекер-НТУУ «КПІ», які створено і працють на базі кафедри.

Основні науково-технічні напрями кафедри:

 • Управління ІТ – інфраструктурою;
 • ES&IoT – вбудовані системи та Інтернет речей;
 • Розроблення технологій паралельних обчислень;
 • ІТ обчислювального інтелекту і комп’ютерної лінгвістики;
 • Проектування СПД і телекомунікаційних мереж;
 • Сучасна теорія автоматичного управління, цифрові та оптимальні системи;
 • Комп’ютеризовані системи управління;
 • Розроблення та впровадження на реальних підприємствах методології та інструментів створення інформаційних систем;
 • Розроблення та впровадження сучасних інформаційних технологій (включаючи, інтелектуальні, мобільні і інтернет-технології) для різних сфер діяльності людини;
 • Вимірювання і управління технологічними процесами;
 • Проектування мікропроцесорних систем.

На кафедрі створені лабораторії:

 1. Телекомунікаційних та мережевих технологій, на базі якої утворені Локальна та Регіональна Академії Cisco НТУУ “КПІ”. У 2010 році за грантом НАТО отримано комплект сучасного лабораторного обладнання CISCO для проведення занять з комп’ютерних мереж ССNР та інформаційної безпеки у мережах CCNS;
 2. Комп’ютеризованих систем управління технічними об’єктами і технологічними процесами на основі промислових контролерів: Siemens, Mitsubishi, Schneider, National Instruments, та інших виробників;
 3. Лабораторія засобів аналізу, проектування та реалізації програмних систем;
 4. Лабораторія проектування OSS-систем. В 2007 році на кафедрі було відкрито науково-навчальний центр “КПІ-НЕТКРЕКЕР” за сприяння компанії NetCracker, світового лідера з розробки систем операційної підтримки операторів зв’язку (OSS);
 5. Лабораторія оптимізації та адміністрування конвергентних мереж. За підтримки компанії PortaOne з 2007 року на кафедрі працює “Навчально-наукова лабораторія технологій конвергентних мереж”, де студенти вивчають теоретичні основи та поглиблюють знання у передачі голосових повідомлень;
 6. В 2011 році на кафедрі відкрито науково-навчальний центр “КПІ-ЕРАМ” за сприяння компанії “ЕРАМ Systems”, найбільшого постачальника послуг в області розробки програмного забезпечення та прийняття рішень на території країн СНД, Центральної і Східної Європи;
 7. В 2011 році відкрита Науково-навчальна лабораторія засобів промислової автоматизації.
 8. Лабораторія інформаційних технологій (інтеграція застосувань, технології автоматизованого програмування для розподілених систем);
 9. Лабораторія комунікаційних технологій. Підготовка за програмами Cisco Certified Network Professional (CCNP), IT-Essentials, Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Network Security;
 10. Лабораторія електроніки та мікропроцесорної техніки (вивчення мікроконтролерів родини AVR EV8031, Texas Instrument EKS-LM3S1968, Analog System Lab Kit Pro, ОС реального часу QNX);
 11. Лабораторія інфраструктурних (IaaS), платфомених (Pass) та програмних (SaaS) сервісів;
 12. Лабораторія комп’ютеризованих систем управління (управління технічними об’єктами та технологічними процесами на основі промислових контролерів National Instruments, Siemens, Mitsubishi, Мікрол, Holitm, та ін. Дослідження технологій “Інтелектуальні будинки”);
 13. Лабораторія елементів та пристроїв комп’ютеризованих систем управління та автоматики.

У цих лабораторіях першу половину дня студенти займаються за розкладом навчальних занять, а у другій половині дня за бажанням вивчають відповідні сучасні технології в галузі телекомунікацій, інформатики, програмного забезпечення та адміністрування, розгортання та експлуатації комп’ютерних мереж. По закінченню навчання студентам надається можливість стажування в названих компаніях з наступним працевлаштуванням. Вже сьогодні кафедра для усіх бажаючих пропонує такі додаткові курси і сертифікаційні програми:

 1. CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCNS (Cisco Certified Network Security);
 2. IT Essentials-Спеціаліст з комп’ютерного Hardware та Software;
 3. Розробник програмного забезпечення на NET C#;
 4. Технології передавання мультимедіа;
 5. Користувач ОС Unix та адміністратор Інтернет провайдера (ISP);
 6. Розробник програмного забезпечення на Java;
 7. Адміністратор мереж і розподілених інформаційних систем;
 8. Програміст PLC, SCADA.

Кожного року 100% випускників кафедри працевлаштовуються на високооплачувану, кваліфіковану роботу.

Компанії, в яких працюють наші випускники:

 

companies

Наша адреса:

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Київ, Політехнічна, 41,

корп. 18, кімн. 528

Тел. (044) 204-86-10, 204-92-85

Facebook IST

 

Архів