Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@ist.kpi.ua
Аспірантура

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ до магістратури

Офіційні документи приймальної комісії

Навчання на ІСТ

Аспірантура

Як нас знайти

 

Вступ до аспірантури у 2021 році

Кафедра ІСТ здійснює підготовку студентів за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти :

«Інформаційні системи та технолгії» за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

На кафедрі ІСТ керівниками PhD аспірантів можуть бути:  проф. Ролік О.І., проф. Теленик С.Ф., проф. Дорошенко А.Ю., проф. Чемерис О.А., проф. Корнієнко Б.Я., проф. Онищенко В.В, доц. Репнікова Н.Б., доц. Писаренко А.В., доц. Кравець П.І., доц. Дорогий Я.Ю.

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2021 році для здобуття ступеня доктора філософії

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2021 році відбудеться

з 17 травня 2021 року по 25 червня 2021 року

з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується графік подання документів, а саме:*

ФІОТ – 31.05.21- 03.06.21

* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 17.05.2021р.  по 25.06.2021 р.

З 17 травня, але не пізніше подання документів, необхідно заповнити реєстраційну форму Реєстраційна форма  та надіслати на електронну адресу aspirantura@kpi.ua

(Якщо Вам не вдалося завантажити форму – натисніть праву  кнопку миші та оберіть “Зберегти посилання як”)

Перед поданням документів вступникам необхідно надіслати Реєстраційну форму на адресу aspirantura@kpi.ua

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності) (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки*:

Початок прийому заяв та документів 17 травня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 червня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань 26 серпня 2021 року – 07 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 09 вересня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 14 вересня 2021 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення не пізніше 15 вересня 2021 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 15 вересня 2021 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 22 вересня 2021 року

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

 

До вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії допускаються особи, які подали всі необхідні для вступу документи відповідно до встановлених строків.

Вступники, допускаються до участі у вступних випробуваннях за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за встановленою Приймальною комісією формою.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури: додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

РОЗКЛАД вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 126

Додаткові вступні випробування за фахом Вступні іспити із спеціальності
дата час місце проведення дата час місце проведення
26.08 14-00 ауд. 533-18 к. 07.09 14-00  ауд. 308-18 к.

 

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 200-бальною шкалою) за формулою:

КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:

ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;
ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 200-бальною шкалою)

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення*

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
публікації у фахових виданнях 10 (кожна стаття)
публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 30 (кожна стаття)
диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад

перше місце- 20

друге місце- 15

третє місце-10

патент 15

* 1. Враховуються лише друковані праці.
2. Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на їх кількість.
3. Навчальні та наукові досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Якщо сумарна кількість додаткових балів за навчальні та наукові досягнення перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

Під час виконання вступником вимог до зарахування вступник подає до відділу аспірантури та докторантури:
– оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– заяву на ім’я ректора про призначення наукового керівника (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
– копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) завірену військово-мобілізаційним відділом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2021 року

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 6705 грн. на місяць.

 

Вартість навчання здобувачів наукового ступеня доктора філософії, які вступили до аспірантури у  2021-2022 навчальному році

Роки навчання Вартість одного року навчання, грн.
1 35000
2 35000
3 28000
4 28000

 

Фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету;
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Посилання на програми вступного іспиту з іноземної мови для нефілологічних спеціальностей: https://fl.kpi.ua/node/145

 

Інформація про вступ в аспірантуру на офіційному сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Сікорського

Відділ аспірантури та докторантури: кім. 247 – 1 корпусу,  aspirantura@kpi.ua, тел.  044-204-93-49

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.

 

Аспіранти

Рік вступу ПІБ Керівник Тема Назва групи Примітка
2017 Колеснік Валерій Миколайович Д.т.н., проф. Ролік О.І.

Управління якістю ІТ-послуг у критичній ІТ-інфраструктурі

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

НГ10 Денна, бюджет
2018 Ашур І.З. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.

Паралельні обчислення у нейроеволюції наростаючої топології

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, контракт
2018 Самсоненко Д.В.

К.т.н., доц.

Дорогий Я.Ю.

Моделі і методи пошуку аномалій в роботі критичної ІТ-інфраструктури

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, бюджет
2018

Колісніченко В.Ю.

 

АКАДЕМВІДПУСТКА 2020

К.т.н., доц.

Дорогий Я.Ю.

Методи та моделі використання спайкових нейронних мереж для машинного навчання

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, контракт
2018

Антосєв А.С.

 

АКАДЕМВІДПУСТКА 2020

К.т.н., доц.

Дорогий Я.Ю.

Інформаційна технологія ідентифікації переваг клієнта на базі теорії розпізнавання

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, контракт
2019 Бодак Б.В. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.

Методи та засоби організації аукціону в системі електронних закупівель

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Заочна, контракт
2019 Ніколайчук К.В. Д.т.н., проф. Ролік О.І.

Управління розподіленими застосунками в корпоративній ІТ-інфраструктурі

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ10 Заочна, контракт
2019 Вовк Є.А. Д.т.н., проф. Теленик С.Ф.

Моделі та методи автоматизації створення веб-застосувань на основі шаблонів

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ10 Денна, бюджет
2020 Бердник Юрій Михайлович К.т.н. доц., Репнікова Н.Б.

Синтез ефекторного керуючого рівня інтегрованих інформаційних систем

126 – Інформаційні системи та технології

НГ11 Денна, бюджет
2020 Головатенко Ілля Анатолійович К.т.н. доц., Писаренко А.В.

Моделі і методи управління автономними логістичними кіберфізичними системами засобами штучного інтелекту

126 – Інформаційні системи та технології

НГ11 Денна, бюджет
2020 Альбрехт Йосип Омелянович К.т.н. доц., Писаренко А.В.

Багатофункціональні кіберфізичні системи в космічній сфері

126 – Інформаційні системи та технології

НГ11 Денна, бюджет
2020 Драбинко Віталій Павлович Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.

Методи ефективної реалізації односторінкових веб-додатків

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, бюджет
2020 Рябчун Андрій Володимирович Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю. Програмні засоби автоматизації планування конвеерного
виробництва на прикладі харчової галузі121 – Інженерія програмного забезпечення
НГ12 Денна, бюджет
2020 Сидько Артем Юрійович Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.

Методи швидкісної та інтелектуальної обробки великих даних для банківських продуктів

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, бюджет

Теми дисертаційних робіт аспірантів, які зараховані до аспірантури у 2020році (Витяг з протоколу №4 засідання Вченої ради 23.11.2020 р.)

Код

спеціальності

Прізвище, ініціали аспіранта Науковий керівник Назва кафедри Назва теми дисертації Назва групи
126 Бердник Ю.М. К.т.н. доц., Репнікова Н.Б. АУТС Синтез ефекторного керуючого рівня інтегрованих інформаційних систем НГ11
126 Головатенко І.А. К.т.н. доц., Писаренко А.В. АУТС Моделі і методи управління автономними логістичними кіберфізичними системами засобами штучного інтелекту НГ11
126 Альбрехт Й.О. К.т.н. доц., Писаренко А.В. АУТС Багатофункціональні кіберфізичні системи в космічній сфері НГ11
121 Драбинко В.П. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю. АУТС Методи ефективної реалізації односторінкових веб-додатків НГ12
121 Рябчун А. В. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю. АУТС Програмні засоби автоматизації планування конвеерного виробництва на прикладі харчової галузі НГ12
121 Сидько А.Ю. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю. АУТС Методи швидкісної та інтелектуальної обробки великих даних для банківських продуктів НГ12

 

Архів